نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ادبیات بازآفرینی هنرمندانه سویة پنهان واقعیت‌های جامعه است. زوایای مخفی جامعه معمولاً در روایات رسمی، کتب تاریخی و فرهنگی و‌... مورد غفلت واقع می‌شوند یا مجال بروز و ظهور نمی‌یابند؛ در‌حالی‌که در ادبیات، به‌خصوص ادبیات داستانی، بستری مناسب برای بیان این موضوعات فراهم است و زنان سهمی از این‌گونه روایات بر‌عهده دارند، زیرا در طول تاریخ به اشکال متفاوت به حاشیه رانده شده‌اند. گریز از ساختارهای متصلب مردانه در تطور تاریخ برای زنان با فراز و فرودهایی همراه بوده و همپای تحولات جامعه وضعیت زنان نیز در هر دهه دستخوش تغییر و تحول شده و بنا به شرایط، هر نویسنده‌ای موضعی خاص در این خصوص اتخاذ کرده است؛ برخی از نویسندگان زن به بازتولید ایدئولوژی‌های جنسیتی و... پرداخته‌اند، برخی موضع انتقادی به آن دارند و برخی نیز به دنبال بنیان طرحی نو هستند. مهسا محب علی از نویسندگان دهة 1380 است با وجود آنکه به ایدئولوژی‌های جنسیتی معترض است، متن داستان گویای این موضوع نیست و گاهی در آن گریز از زنانگی و تقلید رفتارهای مردانه دیده می‌شود که موجب تحلیل‌هایی بعضاً اشتباه شده است. متن‌محور بودن رویکرد فرکلاف این نظریه را برای بررسی داستان نگران نباش مناسب کرده است. از طرفی، به گفتة پژوهش‌گران، رویکرد فرکلاف در حوزة تحلیل گفتمان جامع‌ترین و منسجم‌ترین مباحث را در این حوزه داراست. بنابراین، این مقاله با استفاده از روش توصیفی و منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ‌گویی به این سؤال است که نگران نباش نسبت به مقولة جنسیت چه موضعی را برگزیده است؟ نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد رفتارها و گفتارهای راوی در اعتراض به جامعة مرد‌سالاری و پدرسالاری حاکم است. درواقع نویسنده در قالب این داستان به ستیز با کلیشه‌های جنسیتی بدیهی انگاشته‌شده در جامعه می‌پردازد. برای بررسی این موضوع متن داستان در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی شده و با استناد به متن نتایج ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis in MahsaMoheb Ali's novel "Do Not Worry" from GenderPerspective

نویسنده [English]

  • Mansoureh Shahriyari

PhD in Persian language and literature, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Literature is an artistic re-creation of the hidden side of the society’s realities. The hidden corners of society are usually neglected in official narrations, historical and cultural books, etc., or do not have the opportunity to appear. While literature, especially fiction, offers a good platform to express these issues with women enjoying a lion’s share of such narrations because they have been marginalized in different ways throughout history. The escape from male rigid structures in the evolution of history has been accompanied by ups and downs for women, and along with the changes in society, the situation of women has changed every decade.According to the circumstances, each author has taken a special position in this regard. Some women writers have reproduced gender ideologies, etc., whereas some have a critical attitude towards it, and a third group look for the foundation of a new plan. MahsaMoheb Ali is one of the writers of the eighties, who though protesting against gender ideologies, does not let the text of her stories tell this issue, and sometimes allowing for an escape from femininity and imitation of masculine behaviors which leads to sometimes erroneous analyzes. The text-based nature of Fairclough's approach makes this theory suitable for examining the story Do Not Worry. On the other hand, according to researchers, Fairclough's approach in the field of discourse analysis has the most comprehensive and coherent topics in this field. So this article uses descriptive methods and library resources to find which gender position “Do not Worry” chooses. The results of the present study show that the narrator's behaviors and speeches in protest against the patriarchal and patriarchal society are prevalent.
.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Gender and Femininity
  • Fairclough critical discourse analysis
  • do not worry MahsaMoheb Ali
  • patriarchal society
برکت، بهزاد (1396). «زنانگی نوشتار:‌ دیباچه‌ای بر روش‌شناسی نسبت زبان و جنسیت»، دورة 2، ش اول.
بزدوده، زکریا؛ امیری، سیروس؛ بزدوده، اسحاق (1399). «مصرف‌گرایی و امکان تصمیم عقلانی؛ بررسی تطبیقی رمان نگران نباش مهسا محب علی و داستان (ای اند پی)»، ادبیات پارسی معاصر، ش اول.
جعفری، طاهر (1395). «تحلیل گفتمانی شعر خوان هشتم و آدمک مهدی اخوان ثالث»، تحقیقات جدید در علوم انسانی، ش‌4.
جهاندار، مژگان؛ نیکخواه، مظاهر؛ خسروی، حسین (1399). «تقابل سنت و تجدد در رمان اهل غرق منیرو روانی‌پور و نگران نباش مهسا محب علی»، پژوهش‌های نقد ادبی و سبک شناسی، س11، ش2.
جهانگیری، جهانگیر؛ بندر ریگی زاده، علی (1392). «زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکرد انتقادی نورمن فرکلاف به تحلیل گفتمان»، پژوهش سیاست نظری، ش‌14.
حسینی‌سروری، نجمه؛ طالبیان، حامد (1392).«بازنمایی هویت طبق متوسط مدرن شهری در آثار مصطفی مستور تحلیل گفتمان رمان‌های استخوان خوک و دست‌های جذامی و من گنجشک نیستم»، مطالعات فرهنگ ارتباطات، ش‌53.
حیدری، الهه؛ حیدری، فاطمه؛ نجفی، روح‌الله (1396). «سمبولیسم در رمان نگران نباش مهسا محب علی»، دومین کنفرانس بین‌المللی ادبیات و زبان‌شناسی، دورة2.
حیدری، آرزو؛ فقیه ملک‌مرزبان، نسرین؛ منادی، مرتضی (1398). «زنان پس از بازیابی هویت در داستان‌های کوتاه معاصر از منظر روان‌شناسی اجتماعی»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، دورة11 ش اول.
خیامپور، عبدالرسول (1344). دستور زبان فارسی، چ5، تبریز: بازار شیشه‌گر‌خانه.
رسولی، محمدرضا؛ نعمت‌اللهی، پویا (1400). نظریة گفتمان: از ساختارگرایی به پساساختارگرائی، تهران: لوگوس.
رضوانیان، قدیسه؛ کیانی بارفروشی، هاله (1394)، «بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسان زن در دهة 1380»، ادب‌پژوهی، ش‌31.
ساروخانی، باقر؛ رفعت‌جاه، مریم (1383). «زنان و بازتعریف هویت اجتماعی»، جامعه‌شناسی ایران، دورة 5، ش‌2.
سلطانی، سید علی‌اصغر (1383)، «تحلیل گفتمان به‌مثابة نظریه و روش، علوم سیاسی»، دانشگاه باقر‌العلوم، ش‌ 28.
شهریاری، منصوره؛ جمشیدیها، غلامرضا؛ نعمتی جودی، اکرم (1399). «جایگاه زنان در سیاست‌نامة خواجه نظام‌الملک براساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف»، زن در توسعه و سیاست، دورة 18، ش‌4.
عاملی رضایی، مریم (1398)، «جنسیت و قدرت در گفتمان زنانه رمان‌نویسی ایران (با تکیه بر رمان‌های زنان در دهة 1370ـ1380)»، نقد و نظریة ادبی، س‌4، ش‌2.
غلامحسین‌زاده، غلامحسین؛ طاهری، قدرت‌الله؛ حسینی، سارا (1391)، «سیر ادبیات زنان در ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهة 1380»، تاریخ ادبیات، ش‌71.
فاضلی، نعمت‌الله (1393). تجربة تجدد، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ـــــــــ (1396). زنانه‌شدن شهر با تأکید بر فضای شهری، تهران: علمی فرهنگی.
فرشیدورد، خسرو (1382). دستور مفصل امروز، تهران: سخن.
فرکلاف، نورمن (1398). تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمة روح‌الله قاسمی،  تهران: اندیشة احسان.
قاجار، صوفا (1396). «بررسی ادبیات داستانی زنانه و رابطة آن با پدرسالاری و امر سیاسی در ایران1350 به بعد»، رسالة دکتری، رشتة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
قنبری، بیتا؛ دائی‌زاده جلودار، امین (1395). «تطبیق نظریة جامعه‌شناسی با ساختار ادبی اجتماعی رمان‌های سیمین دانشور»، جستارهای نوین ادبی، دورة 49، ش‌3.
قنبری عبدالملکی، رضا؛ فیروزیان پوراصفهانی، آیلین (1400)، «تحلیل گفتمان رمان چشم‌هایش از بزرگ علوی براساس نظریة نورمن فرکلاف»، زبان‌پژوهی، ش‌40.
کریم‌زاده اصفهانی، اکرم؛ ورهام، لیلا (1395). «تحلیل داستان مکر سه زن با قاضی و شحنه و محتسب از منظر تحلیل گفتمان انتقادی»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، س‌6، ش اول.
کریمی سنگدهی، غزل؛ ستاری، رضا؛ حسنی، سید قاسم (1400). «تحلیل بازنمایی فرهنگ جنسیتی در رمان‌های نویسندگان زن ایران طی سه دهه»، زن در فرهنگ و هنر، ش‌2.
کمالی‌اصل، شیوا؛ عباسی، حبیب‌الله؛ نقابی، عفت؛ خوئینی، عصمت (1397). «تحلیل انتقادی انگارة زن در سندبادنامه»، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش‌51.
گیدنز، آنتونی (1385). تجدد و تشخص (جامعه‌شناسی هویت در عصر جدید)، ترجمة ناصر موفقیان، چ4، تهران:  نی.
مایلز، رزالیند (1380). زنان و رمان، ترجمة علی آذرنگ جباری،  تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
محسنی، جواد (1391). «جستاری در نظریه و روش تحلیل گفتمان فرکلاف»، معرفت فرهنگی اجتماعی، ش‌11.
میرحسینی، مریم (1384). «روایت زنانه در داستان‌نویسی زنانه»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش‌93.
ناصری، زهره سادات؛ فاروقی هندولان، جلیل‌اله؛ ناصری، امین؛ محمدی، ابراهیم (1394). «تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان براساس رویکرد نورمن فرکلاف»، علم و زبان، بهار و تابستان، ش‌4.
نجفیان، آزاده؛ حسامپور، سعید؛ پورگیو، فریده (1398). «تحلیل انتقادی گفتمان قدرت و جنسیت در آثار نویسندگان زن دهة 1380 (ارسطویی، پیرزاد، وفی)»، زن و جامعه، س10، ش‌2.
نجم عراقی، منیژه (1387). جامعه‌شناسی زنان، چ5، تهران: نی.
ولی‌زاده، وحید (1387). «جنسیت در آثار رمان‌نویسان زن ایرانی»، نقد ادبی، ش ‌اول.
یوسفی‌مقدم، شقایق؛ ذکایی، محمدسعید (1396). «بازنمایی مناسبات نسلی از منظر ادبیات داستانی پیش و پس از انقلاب اسلامی»، تحقیقات فرهنگی ایران، ش‌39.