نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مجلات کودک و نوجوان ازجمله رسانه‌های جمعی تاثیرگذار بر فرایند جامعه‌پذیری هستند؛ زیرا از طرق گوناگون، همچون انتخاب موضوعات خاص و تصویرسازی‌های هدفمند می‌توانند موجب القاء، تغییر و تعدیل ارزش‌ها، رفتارها و الگوهای جنسیتی در میان کودکان شوند. مجلۀ أسامه در سوریه و مجلۀ رشد دانش‎آموز در ایران، هر دو از چنین جایگاهی برخوردار است. این دو مجله با داشتن مخاطبان گسترده و نیز تولید چند دهه‎ای می‎توانند از طریق تصویر در ساخت فضای فکری مخاطبان خود نقش بسیار پررنگی داشته باشند. پژوهش حاضر با نگاه به جایگاه برجستۀ این مجلات، در پی مقایسه بازنمایی جنسیت در تصاویر مجلۀ أسامه در سوریه و مجلۀ رشد دانش‌آموز در ایران است. تجزیه ‌و تحلیل نمونه‌ها با استفاده از الگوی کرس و ون‎لیون در خوانش نشانه‌شناسی اجتماعی صورت پذیرفته است. در این الگو، تصاویر در سه سطح معنای بازنمودی، تعاملی و ترکیبی بررسی می‎شود. پژوهش حاضر با تحلیل در این سه سطح نشان می‎دهد تصاویر این دو مجله کلیشه‎های رایج جنسیتی را به کودکان ارائه می‎نمایند. نقش‌های «زن-مادر»، «زن- مادربزرگ» و «دختر» درجایگاه نقش‎های محورى یا فرعى در بیشتر تصاویر هر دو مجله بازنمایی شده و در هیچ‎یک از آن‎ها، نقش‌های مهم اجتماعی، همانند آنچه در حقیقت این دو جامعۀ اسلامی رخ می‎دهد، نمود نیافته است. سه سطح ارائۀ تصویر نیز برپایۀ دیدگاه کرس و ون‎لیون به این شرح است: در سطح بازنمودی، تصویرها در این مجلات، مخاطبان را به دنیای خوب فرامی‎خوانند. حضور زنان، بیشتر در امور وابسته به درون منزل است و آنگاه که بیرون از خانه ظاهر می‎شوند، نقش‎های عادی و سنتی را پذیرفته‎اند؛ در سطح تعاملی، تصویرها فاقد تماس است و طراحان نماهای دور و متوسط را برگزیده‎اند. حتی زاویه دید از روبه‎رو انتخاب شده است. در سطح ترکیبی، ارتباط میان معنای بازنمودی و تعاملی را می‎بینیم. بدین صورت که با بهره‎گیری از الگوی مرکز ـ حاشیه، نقش زنان برجسته شده است، البته جایی که مردان نیز در تصویر حضور دارند، همچنان نقش زن، کم‎رنگ و حاشیه‎ای می‎شود. این گروه از تصویرها، عموماً بدون قاب‎بندی است و همین امر در گشایش فضای تصویر و موفقیت در برجسته‎سازی بصری نقش زنان تأثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Representation of gender in the pictures of Roshd daneshamoz magazine and Osama magazine in Syria

نویسندگان [English]

  • Ghufran Brimo 1
  • Maryam Keshmiri 2

1 Department of Research of Art, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

children's and teenager's magazines, among other mass media, have an impact on the process of socialization. Because these magazines can induce, change and modify values, behaviors, and gender role patterns among children in various ways such as by choosing specific topics and targeted illustrations. This article aims to compare the images of "Osama" magazine in Syria and" Roshd daneshamoz" magazine in Iran from the perspective of gender. The purpose of this article is to compare the representation of gender in the images of Osamah magazine in Syria and Roshd al-Mashoz magazine in Iran. The analysis of the samples was done using Kress and Van Leon's model in the reading of social semiotics, which examines the images on three levels of representational, interactive and combined meaning. The results of the analysis of these three meanings showed that the pictures of these two magazines try to present common gender stereotypes to children. The roles of "woman-mother", "woman-grandmother" and "daughter" are present as a central or secondary role in most of the images of both magazines, and in none of the images are women in important social roles such as medicine or technical, and the representation of such roles Completely forgotten. In examining the interactive meaning, it has been determined that most of the images are in the mode of presenting information and invite the viewers to their world. Far and medium views are mostly used in the representation of images. The combined meaning has caused a connection between the representational and interactive meaning, the use of the center-margin pattern, giving prominence to women and not using framing in most of the images of both magazines emphasize the role of women in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Socialization
  • Osama magazine
  • Roshd daneshamoz magazine