نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ هنر، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

حضور شخصیت‌های زن در نمایشنامه‌های دوران تکوین ادبیات‌ نمایشی ایران، یعنی قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم، حالات و جلوه‌های متفاوتی یافته و به‌شکلی متناقض‌نما[1] طرح شده است. دگرگونی‌های جامعه‌شناختی در سدۀ سیزدهم خورشیدی که حاصل رویارویی با جهان غرب بود، رشد موقعیت زنان را ضروری می‌کرد و به ترس و اضطرابی دامن می‌زد که با برجسته‌شدن این جایگاه همراه بود. این دوران هم‌زمان با شکل‌گیری ادبیات‌ نمایشی و تئاتر در ایران به‌مثابۀ پدیده‌ای جدید است که نویسندگان و کنش‌گران این عرصه آن را بستر مناسبی برای طرح مسائل اجتماعی و سیاسی تلقی می‌کردند. در پژوهش حاضر با ابتنا به رویکرد بازتاب در جامعه‌شناسی هنر که آثار هنری را آینه‌ای در برابر اجتماع تلقی می‌کند، تحلیل ‌گفتمان ‌انتقادی نمایشنامه‌های شاخص این دوران از نویسندگانی مانند آخوندزاده، میرزاآقا تبریزی، کمال‌الوزاره محمودی، عبدالحسین نوشین، حسن مقدم و رفیع حالتی صورت گرفته است. نمایشنامه‌های منتخب به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه‌ای که نورمن فرکلاف پیشنهاد می‌دهد، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی شده‌اند. در سطح توصیف به پلات نمایشنامه به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین جنبه‌های درام و کارکرد شخصیت‌های زن در آن پرداخته‌ شده است. در سطح تفسیر با نگاهی به وقایع اجتماعی مربوط به زنان در این دوره، مقایسه‌ای میان کنشگری زنان در نمایشنامه و میزان و نقش آنان در جامعه انجام شده است. درنهایت در مرحلۀ تبیین، علت فاصلۀ تغییر الگوهای اجتماعی و نقش زنان در نمایشنامه‌ها بررسی شده است. نتیجۀ تحلیل نمایشنامه‌ها در بستر گفتمانی دوران نشان می‌دهد با اینکه در این زمان همواره بر نقش کلیدی زنان در اجتماع و ارتقای آنان تا حد سوژۀ سخنگو به‌عنوان یکی از نمودهای پیشرفت تأکید می‌شود، همچنان حاکمیت گفتمان مردسالارانه و هراس از برکشیدن زنان، با اقتدار بر نمایشنامه‌های این دوران صدساله سایه افکنده است؛ به‌طوری‌که نقش زنان یا با مفاهیمی مانند مکر، فریبکاری و توطئه همراه است یا شخصیت‌های نمایشی زن در حد ابژۀ نظربازی مردان و اغواگری باقی می‌مانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the role of women in dramatic literature of the development period in Iran based on Norman Fairclough's critical discourse analysis

نویسنده [English]

  • Alavitalab Mitra

Art Faculty

چکیده [English]

Female characters in the plays of the 13th century and the beginning of the 14th AH, have different manifestations and are presented in a paradoxical way. The social and political changes in this period emphasize the discourse of improving the position of women and have fueled fear and anxiety about the presence of women equally. In this research, we focus on the roles of women in some of the plays of this era by critical discourse analysis. This plays have been described, interpreted and explained by the descriptive and analytical method suggested by Norman Fairclough. First of all, at the level of description, we have discussed the function of female characters in the plots of plays. At the level of interpretation, looking at the social events related to women in this period, the relationship between women's activism in the play and their level and role in the society is examined, and finally, in the third stage, the reason for the gap between the change of social paradigms and the role Women are explained in plays. By the analysis of the plays in the discourse context of the era, it was concluded that although in this era, the key role of women in the society and their promotion to the level of the speaking subject is always emphasized as one of the manifestations of progress, but still the dominance of the patriarchal discourse and The fear of killing women has so powerfully cast a shadow on the dramas of this hundred-year era that the role of women is either associated with concepts such as cunning, deception and conspiracy, or the female characters remain as objects of men's opinion games and seduction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • social activity
  • Iran dramatic literature
  • Creation period
  • Critical Discourse Analysis
 
آبراهامیان، یرواند (1389). ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشرنی.
آخوندزاده، میرزا فتحعلی (1349). تمثیلات؛ شش نمایشنامه و یک داستان، ترجمۀ محمدجعفر قراچه‌داغی، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.
آقاگل‌زاده، فردوس (1386). «تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات»، مجلۀ ادبپژوهی، س 1، ش 1، صص 17-27.
الکساندر، ویکتوریا (1390). جامعه‌شناسی هنرها، شرحی بر اشکال زیبا و مردم‌پسند هنر، ترجمۀ اعظم راودراد، تهران: فرهنگستان هنر.
امجد، حمید (1387). تئاتر قرن سیزدهم، تهران: نیلا.
تبریزی، میرزاآقا (1355). چهار تئاتر، به کوشش محمدباقر مؤمنی، تبریز: ابن‌سینا.
تقی‌پور، معصومه (1385). نمایشنامه‌های تک‌پرده‌ای رفیع حالتی، تهران: روزبهان.
دولت‌آبادی، صدیقه (1377). نامه‌ها، نوشته‌ها و یادها، ویراستاران: مهدخت صنعتی و افسانه نجم‌آبادی، تهران: نگارش و نگرش زن.
روزنامۀ حبل‌المتین (1292). س 38، ش 4.
ساناساریان، الیز (1384). جنبش حقوق زنان در ایران، طغیان، افول و سرکوب از 1280 تا انقلاب 57، ترجمۀ نوشین احمدی خراسانی، تهران: اختران.
سپهران، کامران (1388). تئاترکراسی در عصر مشروطه 1285-1304، تهران: نیلوفر.
سجودی، فرزان و بصیری، آیدا (1394). «گسست و پیوستگی فرهنگی در تئاتر پیشامشروطه (بررسی موردی نمایشنامۀ طریقۀ حکومت زمان‌خان اثر میرزاآقا تبریزی)»، نشریۀ هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی، س 20، ش 1، صص 27-40.
سعیدی، فاطمه و شالی، ولی‌الله (1397). «درآمدی بر شکل گیری نمایشنامه‌نویسی در ایران و بررسی چگونگی ارائه تصویر زن در پیشگامان اولیه آن تا شروع جنبش مشروطه»، همایش ملی جلوه‌های هنر ایرانی و اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد.
عین‌علیلو، علی (1392). «زن و هویت آرمانی در ادبیات مشروطه»، نشریۀ زن و فرهنگ، س 4، ش 16، صص 53-67.
علوی‌طلب، میترا (1396). صورت‌بندی هراس در روابط سوژگانی ادبیات نمایشی دوران تکوین، پایاننامۀ دکتری، دانشگاه تهران.
علوی‌طلب، میترا (1398). سیمای هراس بر صحنه، صورت‌بندی هراس در روابط سوژگانی ادبیات نمایشی در دوران تکوین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمۀ محمد نبوی و مهران مهاجر، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
محمودی (کمال‌الوزاره)، احمد (1398). استاد نوروز پینهدوز، ویراستار آزاده فخری تهران: انتشارات ادبیات نمایشی.
مقدم، حسن (1301). جعفرخان از فرنگ برگشته، تهران: مطبعه فاروس.
مجلۀ جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران (1302). زن در قرن بیستم، س 1، ش 2.
ملک‌پور، جمشید (1386). ادبیات نمایشی در ایران، جلد اول، تهران: توس.
نوشین، عبدالحسین (1309). تأثیر زن وظیفهشناس در زندگی، تهران: مؤسسۀ خاور.
 
Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis, the critical study of language. Routledge.
Foucault, M. (1977). Language, counter-memory, practice. Ithaca, N, Y: Cornell university press.
Foucault, M. (1972). The Discourse on Language. Appendix to the Archaeology of Knowledge. Translated by: Rupert Sawyet. New York.