نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22059/jwica.2022.346129.1814

چکیده

زنان و مصرف موسیقی؛ پژوهشی کیفی درباره ذائقه موسیقایی زنان

مصرف موسیقی در تجربه زندگی روزمره زنان به عنوان یکی از مخاطبان فعال دارای نقش برجسته‌ای است. در این پژوهش به این پرسش که ذائقه موسیقایی زنان چگونه شکل می‌گیرد، با روش پژوهش کیفی و مطالعه تجربه موسیقایی زنان پاسخ داده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 28 نفر از زنان با تحصیلات، موقعیت اجتماعی و گروه‌های سنی متفاوت در شهر تهران است که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری نظری رایج در پژوهش‌های کیفی انتخاب شده‌اند. داده‌های مصاحبه‌های کیفی با روش تحلیل تماتیک کدگذاری شده است. یافته‌ها بیانگر آن است که ذائقه موسیقایی مخاطبان امر از پیش تعیین‌شده‌ای نیست بلکه محصول تعامل پس‌زمینه‌ های فردی و خاستگاه اجتماعی مخاطبان است. این به معنای اجتماعی بودن ذائقه موسیقایی است. تجربه زیسته زنان نشان می‌دهد سرمایه فرهنگی (پیشینه فرهنگی خانوادگی، تحصیلات، دانش و مهارت موسیقایی)، سرمایه اقتصادی (موقعیت اقتصادی فردی و پیشینه اقتصادی خانوادگی)، منابع هویتی چندگانه (شبکه گروه‌های مرجع، هویت قومی، هویت دینی، هویت ملی، هویت نسلی)، و منابع رسانه‌ای (مصرف رسانه‌های جمعی، مصرف رسانه‌های اجتماعی)، ذائقه موسیقایی آن‌ها را شکل می‌دهد و بدان تمایز می‌بخشد.

کلیدواژه ها: زنان، مصرف موسیقی، ذائقه موسیقایی، مطالعات زنان، زن در هنر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women and Music consumption; A Qualitative Research about Women's

نویسنده [English]

  • shiva parvaei

Tehran University

چکیده [English]

 
Music consumption has a prominent role in women's everyday life experiences as an active audience. The question of this research was "how the musical taste of women is formed?". This question was answered by qualitative research method and study of women's musical experience. The data collection tool is semi-structured interviews with 28 women with different educations, social statuses, and age groups in Tehran city, who were selected by purposeful sampling and theoretical sampling common in qualitative research. Data from qualitative interviews were coded with the thematic analysis method. The findings indicate that the audience's musical taste is not a predetermined matter, but rather a product of the interaction of the audience's individual background and social position. This means that musical taste is social. The lived experience of women shows cultural capital (family cultural background, education, musical knowledge, and skill), economic capital (individual economic situation and family economic background), multiple identity sources (network of reference groups, ethnic identity, religious identity, national identity, generational identity), and media sources (mass media consumption, social media consumption), shapes and differentiates their musical taste.
Abstract

Music consumption has a prominent role in women's everyday life experiences as an active audience. The question of this research was "how the musical taste of women is formed?". This question was answered by qualitative research method and study of women's musical experience. The data collection tool is semi-structured interviews with 28 women with different educations, social statuses, and age groups in Tehran city, who were selected by purposeful sampling and theoretical sampling common in qualitative research. Data from qualitative interviews were coded with the thematic analysis method. The findings indicate that the audience's musical taste is not a predetermined matter, but rather a product of the interaction of the audience's individual background and social position. This means that musical taste is social. The lived experience of women shows cultural capital (family cultural background, education, musical knowledge, and skill), economic capital (individual economic situation and family economic background), multiple identity sources (network of reference groups, ethnic identity, religious identity, national identity, generational identity), and media sources (mass media consumption, social media consumption), shapes and differentiates their musical taste.Keywords: Women, music consumption, musical taste, women's studies, women in art

چکیده انگلیسی مقاله بنده 200 کلمه شده است

آیا حتما باید چکیده انگلیسی به 300 کلمه برسد؟

برای گذر از این مرحله تعداد کلمات اینجارو به 300 کلمه می رسونم ولی راهنمایی بفرمایید که درنهایت بعد از پذیرش مقاله چکیده انگلیسی اصلاح گردد.

The lived experience of women shows cultural capital (family cultural background, education, musical knowledge, and skill), economic capital (individual economic situation and family economic background), multiple identity sources (network of reference groups, ethnic identity, religious identity, national identity, generational identity), and media sources (mass media consumption, social media consumption), shapes and differentiates their musical taste.

Keywords: Women, music consumption, musical taste, women's studies, women in art

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • music consumption
  • musical taste
  • women's studies
  • women in art