نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق

2 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 استادیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.22059/jwica.2023.353975.1881

چکیده

از جمله عوامل مهم در تولید پوشاک، الگوسازی و نظام سایزبندی لباس است. لباس به مثابه یک اثر فرهنگی‌هنری باید تناسب لازم با بدن انسان را داشته باشد. الگوسازی بر اساس سایز بدن افراد اقدام مهمی در این زمینه است. سایزبندی کلی همواره نمی‌تواند پاسخگوی تمام افراد جامعه باشد، زیرا برخی افراد از لحاظ اندامی نامتناسب با استانداردهای جهانی هستند. بنابراین جمع‌آوری داده‌های ابعادی متناسب با آناتومی افراد جامعه و طراحی الگو برای اندام آنان می‌تواند به بهره‌وری بیشتر از پوشاک بومی کمک کند. با وجود اختلاف در ابعاد بدنی ایرانیان با دیگر کشورها، همچنان از داده‌های ابعادی آنان در ترسیم الگو استفاده می‌شود. هدف این پژوهش بررسی مغایرت‌های انداز‌ه‌ای موجود در شیوه‌های متداول سایزبندی لباس و ارائه راهکار است. پرسش آن است که جمع‌آوری اطلاعات آنتروپومتری افراد تا چه‌اندازه می‌تواند به بهبود شیوه سایزبندی پوشاک کمک ‌کند؟ این تحقیق کاربردی است و به روش بررسی منابع کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌های‌ اندازه‌گیری‌شده حاصل از پژوهش میدانی انجام شده‌اســت، از این‌رو ماهیتی کمی‌-کیفی دارد. برای این‌منظور با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی، ابعاد بدنی 1290 نفر از بانوان 20 تا 44 ساله اندازه‌گیری و سایز آن‌ها از 32 تا 58 دسته‌بندی شد. با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS به تحلیل داده‌ها پرداخته‌شد. در نهایت اندازه‌های دسته‌بندی شده بانوان با اندازه‌های سیستم مولر مقایسه گردید. باتوجه به یافته‌ها، در بسیاری از پارامترها تفاوت چشمگیری میان ابعاد اندامی ایرانیان و اندازه‌های ذکرشده در سیستم مولر وجود داشت، در نتیجه مجموعه‌ای از اعداد جدید براساس اطلاعات آنتروپومتری بانوان ایرانی در نظام سایزبندی جایگزین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modification of Iranian women's clothing sizing system based on anthropometric studies

نویسندگان [English]

  • parastoo zamani 1
  • Khashayar Hojati Emami 2
  • Faride Hajiani 3

1 Researcher

2 Assistant Professor, Industrial Design Department, Faculty of Applied Arts, University of Art, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Fabric Design Department, Faculty of Applied Arts, University of Art,, Tehran,, Iran.

چکیده [English]

Pattern making and sizing system are important factors in clothing production. Cloth as a cultural-artistic work must have the proportions with the human body. Patternmaking based on people's body size is one of the most important things in this field. But sizing may not always be suitable for everyone in the community, as some people are physically incompatible with international standards. However, having a pattern that fits the anatomy of people in the community can help increase productivity of local clothing. Despite the differences in the physical dimensions of Iranians with other countries, their dimensional data are used to draw the pattern making. And pattern making methods are derived from European and American methods and producers for mass products must change some parameters for matching to Iranian body. The purpose of this study is to investigate the differences in common clothing sizing methods and provide a solution. The present study seeks to answer the question to what extent can the collection of anthropometric data of individuals help to improve the sizing method in the garment industry? This research is applied in terms of purpose and has been done by the method of reviewing library resources and collecting and analyzing measured data as well as field research, therefore it has a quantitative-qualitative nature. For this purpose, using random sampling method, the body dimensions of 1290 women aged 20 to 44 years were measured and size of these people was classified from 32 to 58 and using SPSS software. The data were analyzed and finally categorized sizes of the individuals were compared with the sizes of the Müller system. According to the findings, in many parameters, there was a significant difference between the dimensions of Iranian limbs and the dimensions mentioned in the Müller system, resulting in a set of new numbers based on anthropometric information of Iranian body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometry, Organology, Iranian Organ, Mü
  • ller, Iranian women Apparel Sizing