نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشجو ی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران

2 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

3 استادیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

از جمله عوامل مهم در تولید پوشاک، الگوسازی و نظام سایزبندی لباس است. لباس به مثابه یک اثر فرهنگی‌هنری باید تناسب لازم با بدن انسان را داشته باشد. الگوسازی بر اساس سایز بدن افراد اقدام مهمی در این زمینه است. سایزبندی کلی همواره نمی‌تواند پاسخگوی تمام افراد جامعه باشد، زیرا برخی افراد از لحاظ اندامی نامتناسب با استانداردهای جهانی هستند. بنابراین جمع‌آوری داده‌های ابعادی متناسب با آناتومی افراد جامعه و طراحی الگو برای اندام آنان می‌تواند به بهره‌وری بیشتر از پوشاک بومی کمک کند. با وجود اختلاف در ابعاد بدنی ایرانیان با دیگر کشورها، همچنان از داده‌های ابعادی آنان در ترسیم الگو استفاده می‌شود. هدف این پژوهش بررسی مغایرت‌های انداز‌ه‌ای موجود در شیوه‌های متداول سایزبندی لباس و ارائه راهکار است. پرسش آن است که جمع‌آوری اطلاعات آنتروپومتری افراد تا چه‌اندازه می‌تواند به بهبود شیوه سایزبندی پوشاک کمک ‌کند؟ این تحقیق کاربردی است و به روش بررسی منابع کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌های‌ اندازه‌گیری‌شده حاصل از پژوهش میدانی انجام شده‌اســت، از این‌رو ماهیتی کمی‌-کیفی دارد. برای این‌منظور با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی، ابعاد بدنی 1290 نفر از بانوان 20 تا 44 ساله اندازه‌گیری و سایز آن‌ها از 32 تا 58 دسته‌بندی شد. با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS به تحلیل داده‌ها پرداخته‌شد. در نهایت اندازه‌های دسته‌بندی شده بانوان با اندازه‌های سیستم مولر مقایسه گردید. باتوجه به یافته‌ها، در بسیاری از پارامترها تفاوت چشمگیری میان ابعاد اندامی ایرانیان و اندازه‌های ذکرشده در سیستم مولر وجود داشت، در نتیجه مجموعه‌ای از اعداد جدید براساس اطلاعات آنتروپومتری بانوان ایرانی در نظام سایزبندی جایگزین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modification of Iranian women's clothing sizing system based on anthropometric studies

نویسندگان [English]

  • parastoo zamani 1
  • Khashayar Hojati Emami 2
  • Faride Hajiani 3

1 Phd student, Faculty of Art, Alzahra university,Tehran,Iran

2 Assistant Professor, Industrial Design Department, Faculty of Applied Arts, University of Art, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Fabric Design Department, Faculty of Applied Arts, University of Art,, Tehran,, Iran.

چکیده [English]

As a work of culture and art, cloth ought to be proportionate to the human body. A pattern that corresponds to the anatomical features of the inhabitants of a particular region can increase the output of regional apparel. In this discipline, patternmaking according to the body size of individuals is one of the most crucial parameters. However, sizing may not always be appropriate for all members of the community, as certain individuals' physiques do not conform to global standards. Significant advancements in online purchasing and women's apparel production have increased the significance of gathering precise data to determine appropriate sizes for individuals with varying anthropometric characteristics. Additionally, the absence of a measurement table for ready-to-wear garments is problematic. Size 38 of one brand may occasionally correspond to size 40 of another brand for identical textiles and apparel styles. Nevertheless, pattern-making techniques in numerous non-Western nations, such as Iran, primarily borrow from European and American approaches, oblivious to the variations in physical dimensions among these cultures. The objective of this research is to examine the variations in conventional clothing sizing methods and ascertain the degree to which anthropometric data acquisition contributes to the enhancement of a sizing method. The body dimensions of 1290 women, aged 20-44, were assessed using a random sample. These women were categorized into sizes 32 to 58. A comparison was made between the classified measurements and those of the Müller system. There existed a substantial disparity in several parameters between the limb measurements of Iranian women and those recorded in the Müller system. A set of new measurements was subsequently derived from anthropometric data pertaining to the physique of an average Iranian woman. Our results facilitate the development of a sizing system that is in accordance with the physique of an Iranian woman and provide direction for future researchers who wish to expand the sizing system. Furthermore, our research provides valuable insights to the global and domestic apparel industries. The fundamental inquiry lies in determining how to anticipate the intended outcome through the utilization of data pertaining to individuals with varying anthropometric characteristics. The primary objective of this research endeavor is to determine the degree to which the acquisition of anthropometric information from individuals can contribute to the enhancement of garment industry sizing procedures. This research is applied in that it was conducted through field research, library resource reviews, and the collection and analysis of measured data; thus, it is of a mixed quantitative and qualitative nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometry
  • Organology
  • Iranian Organ
  • ller
  • Iranian women Apparel Sizing
References:
Aldrich, Winifred. (2008). Metric Pattern Cutting for Women’s Wear (Fifth edition).UK:
Blackwell.
Ashdown, S.P. (2007). Sizing in clothing, developing effective sizing systems for ready – to –
wear clothing. Cambridge: Woodhead.
Cheruiyot, Monica (2013). “Assessment of size and fit of ready-made formal clothing among
male consumers, a case of Kenyatta University.” Master’s degree. Kenyatta University, Kenya.
Cooklin,Gerry. (1995), Pattern grading for women clothes, the technology of sizing (S.Pakbin
and M. Soltan trans).Tehran: Anis. Original work published (1990). [in persian]
Dnnanno, Antonio. (2014). Fashion patternmaking techniques. Spain: Promopress.
Durant ,William James, Ariel Durant. (2005). The history of civilization, Our Oriental Heritage.
(A. Aram trans) Tehran: Sherkate Entesharate Elmi Farhangi. (originally published in1935). [in
persian]
Elahi, Mahbobeh. (2010) Clothing as identity, Motaleate Melli quarterly. 42(2),3-30. [in persian]
Faust, Marie-Ève, Serge Carrier and Pierre Baptiste and, Martin Trépanier. (2011)
“Implementing 3D body scanning in retail operations”, master’s degree. École Polytechnique de
Montréal. Canada.
Goudarzi, Hossein. (2005). Sociology of identity in Iran. Tehran: Moasse Molateleate Melli. [in
persian]
Gamberini, Clara. (2017). Moda Marfy. Milan: marfy studio stilistico.
Gupta, Deepti and Norsaada Zakaria. (2014). Anthropometry, apparel sizing and design.
Cambridge: Woodhead.
Godley, Andrew. (1997).” The development of the clothing industry: technology and fashion”,
Textile History, 28 (1), 3-10.
Haccoupian, Sombat (2007), Size table for Girls and ladies (M. Ezzati and S.Haccoupian trans).
[in persian]
Knowles, Lori A. )2005(. The practical guide to patternmaking for fashion Designers. New
York: Fairchild.
Jahangardi, Fatemeh (2016), Explanation of the pattern of the upper body according to the body
of Iranian women based on the Mueller model, master’s degree, University of science and
culture, Tehran.
Lee Coury, Nicole (2015).” Consumer Perceptions of Apparel Fit Satisfaction and Sizing Based
Upon 3D Body Scanning and Block Garment Assessment”. Master’s degree, University of
Arkansas, Fayetteville, USA
Mounesi sorkhe, Maryam. (2017). Clothing and identity: Dimensions of cultural identity in
Iranian clothing. Jelve Honar, 9(1),107-116. [in persian]
Noghre, Reza (2017), Professional sewing training by Silver, Mashhad: Naghshband. [in Persian]
Pakbin, Sedighe (2010), Textile: Iranian women sizing-medium chest group- Iran national
standard no.12754, Moassesse tahghighat va Standard Melli Iran. [in Persian]
Paseban, Sharife (2013), Pattern, Tehran: Sherkate chap va nashre Ketabhaye Darsi Iran. [in
Persian]
Pheasant, Stephan (1996), Body space: Anthropometry, Ergonomics and the Design of the Work
(A.Choobine and M.Moodi trans.), Tehran: Maad. (Originally published in 1986) [in persian]
Rahimi, Samira (2018), Compilation of Iranian women's sizing (a case study of women between
20 and 30 years old), master’s degree, Alzahra university, Tehran.
Rezaee, Mansour, Bahrampour, Samira (2014), Theoretical foundations of ergonomics, Tabriz:
University of Islamic Art. [in Persian]
Sadeghi Fatemeh ,Adel Mazloumi ,Zeinab Kazemi (2014) ”Anthropometric data bank for the
Iranian working population with ethnic diversity”, Elsevier, Applied ergonomy، 95-103.
Sadeghi Naeeni, Hassan, Arissiyan, Zohre (2016), Applied anthropometry in product and
environment design.Tehran:Zhale. [in Persian]
Shafiee, Afsane, Jalili Majid, Kharkosh Fateme (2022), Solutions for the development and
completion of the value chain of the textile and clothing industry in Iran,Tehran : Sabzan. [in
persian]
Shakeri, Nezhat (2012), Biostatistics with an approach on spss. Tehran: Gouya. [in persian]
Stiegler, Margarete (2007), Patternmaking with Muller and son method (N. Younesi trans.),
Tehran: Ghatre. Original work published (1996). [In German].
Tanha, Pariya (2018), “Analyzing the compliance of the metric cutting pattern standard with the
body of Iranian women (a case study of West Azerbaijan)”, Master’s degree, University of
science and culture, Tehran.
Tama Derya, Ziyent Ondogan )2014(.” Fitting evaluation of pattern making systems According
to Female body shapes” Fibers & Textiles in Eastern Europe; 22, 4 (106), 107-777.
Thembi Nkambule, Minah) 2010(.” Apparel sizing and fit preferences and problems of plus-size
Swazi working women”. Master’s degree, Uuniversity of Pretoria, South Africa
Wideman, Daniel (2014), Textile technology from fiber to goods (Sh. Vazir Daftari trans.)
Tehran: Vazir daftari. [in persian]
Yassini, Seyyede Raziyeh (2016), Sociological and aesthetic evaluation of the traditional
clothing of women in the desert regions of Iran, focusing on the cultural and natural climate,
Jameshenasi Honar va Adabiyat, 8(2) 163-189. [in persian]