نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندۀ مسئول، دانش‌آموختة کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

3 استادیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

جین شینودا بولن (پیرو مکتب یونگ) با توجه به اسطوره‌های یونانی، هفت کهن‌الگو (آتنا، آرتمیس، هستیا، دیمیتر، پرسفون، هرا و آفرودیت) را در ناخودآگاه انسان متمایز کرد و به زنان امروزی تعمیم داد؛ چنانچه این کهن‌الگوها از حالت تعادل خارج شوند برخی ویژگی‌های شخصیتی به سایه فرو می‌روند؛ جهت تعادل کهن‌الگوها علاوه بر روش‌های روانکاوی می‌توان از تغییر سبک پوشش به‌عنوان یک راه بهبود تکمیلی استفاده کرد. پرسش این است که چگونه می‌توان بر اساس دیدگاه کهن‌الگویی جین شینودا بولن، لباس اجتماعی را که در جهت رفع سایه‌های شخصیتی (بانوان) مؤثر باشد طراحی کرد؟ در این زمینه می‌توان با شناخت سایه‌های شخصیتی، نقاط ضعف و قوت آن‌ها، و با توجه به تأثیری که پوشش بر روان دارد، اقدام به طراحی سبک پوششی کرد که در جهت تکمیل درمان ثمربخش باشد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و کمی است و ابزار مورد استفاده در جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده است. جامعۀ آماری 254 نفر از بانوان 45-20 ساله شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انجام شده است. طبق آمارگیری انجام شده، حدود 40 درصد از بانوان تهرانی دارای سایة شخصیتی هستند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS در قالب آمار توصیفی به صورت فراوانی و درصد انجام شد. نتایج حاکی از آن است که چنانچه بتوان از طرح، نقش، فرم، رنگ، طراحی و... که شخص را درگیر ارتباط با خود کند در سبک پوششی استفاده کرد، می‌توان از آن به‌عنوان یک راه حل در کنار راه حل‌های روان‌کاوانة دیگر بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Removing the Personality Shadows of Iranian Women by Examining and Changing Clothing Styles based on the archetypal Theory of Jean Shinoda Bolen

نویسندگان [English]

  • Soraia Radamin 1
  • manzar mohammadi 2
  • Farideh Hajiani 3

1 .Fabric Design Department, Faculty of Applied Arts, University of Art, Tehran, Iran

2 Assistant Professor Department of Textile and Clothing Design. Faculty of Applied Arts. University of Arts. University of Art. Tehran. Iran.

3 Assistant Professor, Department of Textile and Clothing Design, Faculty of Applied Arts, University of Arts, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract

According to Greek mythology, Jean Shinoda Bolen (a follower of Jung's school) distinguished seven archetypes (Athena, Artemis, Hestia, Demeter, Persephone, Hera and Aphrodite) in the human unconscious and generalized them to contemporary women; If these archetypes are out of balance, some personality traits will fall into the shadow; In order to balance the archetypes, in addition to psychoanalytical methods, changing the clothing style can be used as a supplementary improvement method. The question is, how can we design a community outfit that is effective in removing the shadows of personality (women) based on the archetypal theory of jean Shinoda Bolen? In this context, by knowing the personality shadows, their weaknesses and strengths and considering the effect of clothing on the psyche, it is possible to design a clothing style that is useful in the process of the treatment. The current research is qualitative and quantitative and the tool used in data collection was a questionnaire. The statistical population is 254 women, aged 20-45 in Tehran which was conducted using random sampling method. According to the statistics, about 40% of population under study have personality shadow. Data analysis was done using SPSS software in the form of descriptive statistics with frequency and percentage. The results indicate that if it is possible to use motif, form, color, design, etc., which engages the person in communication with herself in the clothing style, it can be used as a solution along with other psychoanalytical solutions. In the contemporary society, where the presence of women in various social fields has become more prominent, female identity is very important, and in the social of Iran, where tradition and religion play a role in the lifestyle on the one hand, and on the other hand, some characteristics of the modern society in the lives has appeared, the clothing style of women as a part of the society that shows the most changes has a double importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community Clothing
  • Styling
  • Personality Shadows
  • Archetype
  • Jean Shinoda Bolen