نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی. دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران. استاد زبان ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و زبان های خارجی. دانشگاه مازندران.

10.22059/jwica.2023.356001.1896

چکیده

بازتاب ایده و طرح‌های فمینیستی در متون ادبیات داستانی موجب گردید تا در برهه‌های مختلف زنان تمایل زیادی به خلق متون زن محورانه پیدا کنند. اکنون با نگاهی گذرا بر پژوهش‌های پیشین در نقد رمان نفرین خاکستری(1381) اثر مهسا محب علی، کاملا مشخص می‌شود اکثر این پژوهش‌ها در قالب مقاله و پایان نامه، این اثر را صرفا متنی فمینیستی در نظر گرفته‌اند و به تحلیل عناصر این رویکرد اکتفا کرده‌اند، درحالی که نویسندگان در جستار پیش رو سعی کرده‌اند موضوع مغفول مانده‌ی پژوهش‌های دیگر منتقدان در خصوص نقد فمینیستی رمان نفرین خاکستری را با پرسشی جدی روبه رو سازند. می‌توان مهم-ترین پیشفرض این جستار را برطرف ساختن ابهام رویکردی نویسنده با توجه به تلاش آرمان‌گرایانه‌اش در نظر گرفت. بدین منظور نویسندگان این مقاله درصدد نقد و بررسی رویکرد انتقادی و اعتراضی مهسا محب علی نسبت به فمینیسم آوانگارد در قالب رمان نفرین خاکستری هستند. این مقاله پژوهشی است به روش تحلیل محتوای کیفی، که با استفاده از منابع اسنادی، کتابخانه‌ای، مصاحبه و سایت‌های معتبر بر مبنای استنباط نویسندگان از تحلیل داده‌های تحقیق فراهم آمده است. مهم‌ترین دستاورد این پژوهش استخراج و تحلیل درون متنی مولفه‌هایی در حیطه‌ی فمینیسم رادیکالی همچون: بکرزایی( خودباروری)، مردستیزی و تحقق فردیت زن است که محب علی با استفاده از این موارد در میانه‌ی داستان با تغییر عقیده بر این حقیقت تاکید می‌کند که آموزه‌های شالوده شکنانه‌ی فمینیسم رادیکال در کاهش نابرابری‌ها و ظلم‌های جنسیتی به توفیق‌های قابل اعتنایی دست نیافته است و اینگونه مبانی نظری فمینیست‌های رادیکال را زیر سوال برده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism within the story on radical feminism: Mahsa Mohib Ali's critical approach towards radical feminism in The Gray Curse

نویسندگان [English]

  • nadiya ahmadinik 1
  • gholamreza pirouz 2

1 Faculty of Literature and Foreign Languages. Mazandaran University

2 Member of the scientific faculty of Mazandaran University. Professor of Persian literature. Faculty of Literature and Foreign Languages. Mazandaran University

چکیده [English]

Abstract:

The reflection of feminist ideas and projects in fiction texts caused women to have a great desire to create women centered texts at different times. Now, with a cursory look at the previous researches in the criticism of the novel The Curse of Gray (1381) by Mahsa Mohib Ali, it is clear that most of these researches in the form of articles and theses have considered this work as a feminist text only and have limited themselves to the analysis of the elements of this approach, while the authors in the upcoming essay have tried to face the neglected issue of other critics' researches regarding the feminist criticism of the novel The Curse of Gray with a serious question. It can be considered the most important premise of this essay to resolve the ambiguity of the author's approach with regard to his idealistic effort For this purpose, the authors of this article are trying to criticize and evaluate Mahsa Mohib Ali's critical and protest approach towards avantgarde feminism in the form of the novel "The Curse of Gray". This is a research article using the qualitative content analysis method, which has been prepared by using documentary, library, interview and authoritative websites based on the authors' inferences from the research data analysis. The most important achievement of this research is the extraction and in text analysis of elements in th e field o f radical feminism such as: parthenogenesis (virginity) anti-masculinity and realization of woman's individuality, which Mahsa Mohib Ali uses these cases in th e middle of the story by changing his opinion on this. The truth emphasizes that the radical teachings of radical feminism have not achieved appreciable success in reducing gender inequalities an d oppressions, an d this has questioned the theoretical foundations o f radical feminists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminist criticism"
  • radical feminism "
  • criticism whithin the story"
  • Mahsa Mohib Ali"
  • "
  • The Curse of Gray"