نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 عضو عیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22059/jwica.2023.357437.1908

چکیده

فیلیپ هامون نظریه‌پرداز معاصر فرانسوی از جمله صاحب نظرانی است که دیدگاهی دقیق و جامع نسبت به عنصر شخصیت دارد که با رویکرد وی به دلیل در بر‌گرفتن آراء نظریه‌پردازان پیشین می‌توان به شناخت جامعی از معانی و مفاهیم نهفته در شخصیت‌ها رسید. در نظریه وی شخصیت‌ها براساس چهار اصل از نظر انواع، سطوح شخصیت، دال و مدلول شخصیت پردازش می‌شوند. با عنایت به اینکه عنصر زن در اشعار نزار قبانی نقش بسیار برجسته-ای ایفا می‌کند؛ پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی زن را در اشعار نزار براساس نظریه شخصیت فیلیپ هامون مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصله گویای آن است که یگانگی شعر و زن در شعر او به زیبایی نمایان است و شخصیت‌های زن موجود در عاشقانه‌های نزار عمدتا مجازی هستند که با محتوای کلی اشعار وی در جامعه آن زمان عرب که آغشته از فساد بود؛ سازگاری دارد و کاربست ضمیر مخاطب در بیان شخصیت‌های زن بیانگر این است که نزار اعتقاد چندانی به خواننده محوری نداشته است. همچنین سطوح توصیف شخصیت زن غالباً در لایه‌های ظاهری و روانی نمود یافته و بررسی مدلول نشان می‌دهد که بیشتر اطلاعات در مورد شخصیت زنان از جانب خود شاعر است، امّا تحلیل دال‌ها تناقض موجود میان شخصیت‌ها و عملکرد آن‌ها را تصویرسازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semiotics of female character in Nizar Qhabani's poems relying on Philip Hamon's theory

نویسندگان [English]

  • mahin hajizadeh 1
  • abdolahad gheibi 2
  • ghader ahmadi 3

1 azarbaijan shahid madani university

2 azarbaijan shahid madani university

3 azarbaijan shahid madani uni

چکیده [English]

Philippe Hamon, contemporary French theorist One of the experts who has a comprehensive view of the personality With his approach, a comprehensive understanding of the meanings and concepts embedded in the characters can be achieved. In his theory, personalities are investigated based on four principles in terms of types, levels of personality, slab and personality model. Considering that the female character element plays a very prominent role in Nizar Qhabani's poems The present study, with a descriptive- analytical approach, has examined the woman in Nizar's poems based on Philip Hamon's personality. The results state that the oneness of the woman and the poem are beautifully represented in her poetry And the female characters in Nizar's romances are mostly virtual, consistent with the overall content of her poems in the then Arab society, which was imbued with corruption And the use of the audience's pronoun in Nizar's poems indicates that Nizar did not believe in the reader-centeredness.Also,the levels of description of female personality are manifested in the apparent and psychological layers, and the study of the model shows that most of the information about women is from the poet himself But the analysis of the slabs illustrates the contradiction between the characters and their performance. The results state that the oneness of the woman and the poem are beautifully represented in her poetry And the female characters in Nizar's romances are mostly virtual, consistent with the overall content of her poems in the then Arab society, which was imbued with corruption And the use of the audience's pronoun in Nizar's poems indicates that Nizar did not believe in the reader-centeredness.Also,the levels of description of female personality are manifested in the apparent and psychological layers, and the study of the model shows that most of the information about women is from the poet himself But the analysis of the slabs illustrates the contradiction between the characters and their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • semiotics
  • Female
  • Philip Hamon
  • Nizar Ghabani