نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22059/jwica.2024.371681.2010

چکیده

قاسم امین مصری از جمله روشنفکرانی بود که با دو اثر تألیفی خود منشأ تغییرات اجتماعی بسیاری در مصر و دیگر کشورهای اسلامی شد، نظرات او در ابتدای آثارش به صورت همدلانه با دیدگاه‌های اسلامی مطرح شد ولی در ادامه به نظرات شخصی خود رسید که هیچ نسبتی با اسلام ندارد، حجاب زنان شرقی را عامل پسرفت شرقیان می‌داند و معتقد است بی‌حجابی زنان غربی، عامل پیشرفت غربیان است، همچنین معتقد است حجاب عامل تحریک شهوت است، با الهام‌گرفتن از کمونیسم، برای زن، چهار دوره تاریخی قائل است تا به رهایی کامل برسد، حجاب را زندان زن می‌داند، معتقد است حجاب مخصوص زنان پیامبر است، اینها بخشی از اعتقادات وی درباره حجاب و زن است که در دو اثر معروفش ابراز کرده است، در این پژوهش تمامی دیدگاه‌های مذکور توسط آثار مرتضی مطهری مقابله و پاسخ داده شد است. تأثیرپذیری امین از مدرنیته غربی و جایگاهی که غربیان برای زن متصور بودند قابل‌انکار نیست، وی از دریچه توسعه جنسیتی با تأکید بر آموزش زنان استدلال‌هایش را مطرح می‌کند و تنها راه نجات و رهایی را درآمیختن با تمدن غرب می‌داند، در خلال بحث‌هایش، حجاب را از منظر فقهی نیز مورد بررسی قرار می‌دهد ولی در آخر به نظرات شخصی خود درباره حجاب می‌رسد و به دنبال رهایی کامل از حجاب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

women's hijab, A conflict between Morteza Motahari and Qasim Amins views

نویسندگان [English]

  • Yahya bouzarinejad
  • Mahdi Yazdani

University of tehran

چکیده [English]

Qasim Amin was one of the Egyptian intellectuals, with his two books, he started many social changes in Egypt, which spread out among other Islamic countries as well. some of his opinions were about the position of women in society and thier hijab, which at first was raised in sympathy with Islam, but after a while he raised his personal opinions that were not in harmony with Islam. He considers the hijab of eastern women as the cause of regression in eastern countries, and the lack of hijab of the western women as the source of progress in western countries. He also believes that the lust of men is stimulated and increased as a result of the hijab by women. same as communism, he believed that there are four historical periods for women, and when a woman reaches the fourth period, she has reached complete freedom. He believed that using the hijab is imprisoning women and considered the hijab only for the Prophet's women. He also believed that hijab is a result of interaction between Islamic countries and thier neighbor countries. These raised topics are just some of Amin's beliefs about hijab, which he expressed in his two famous books, Tahrir al-Mur'a and al-Mur'a al-Jadidah. in this article we compare all of Amin's views about the hijab with Morteza Motahari's views, and based on Morteza Motahari's comments, he will been given appropriate answers. The influence of western modernity and the place that westerners had portrayed for women is obvious on Amin. the general direction of Amin's works is gender development and he emphasizes on women's education and considers women's freedom as approaching western civilization. he examines the hijab from the perspective of Islamic jurisprudence, but in the end reachs to his personal opinions about the hijab and seekes complete freedom from the hijab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GHasemAmin
  • MortezaMotahari
  • hijab
  • freedom