نویسنده = امیدی آوج، مریم
تعداد مقالات: 1
1. هویت زنان و دختران جوان ایرانی و نقش آنان در تمدن سازی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388

زهرا پیشگاهی فرد؛ مریم امیدی آوج