نویسنده = دهقان، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای سیاسی- اجتماعی حرمسرا در عهد قاجار

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388

حمید حاجیان پور؛ معصومه دهقان