نویسنده = قاسم پور، محدثه
تعداد مقالات: 1
1. خویـشاپـیوندی در متـون پهـلوی و بازتـاب آن در شاهنامه

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 107-124

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور