نویسنده = احمدی پیام، رضوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویر شده در شاهنامۀ بایسنقری و شاه طهماسبی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 531-551

مریم انصاری یکتا؛ رضوان احمدی پیام