نویسنده = حمیدی سوها، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی مسئلۀ تعدد زوجات در حقوق و رویۀ قضایی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 265-289

مهدیه محمدتقی زاده؛ زهرا حمیدی سوها