تحلیل گفتمان بازتولید زبان جنسیتی در مجلات عامه پسند فارسی در ایران

قربانعلی ابراهیمی؛ حسن ناصحی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  زبان جنسیتی حاکم بر گفتمان جنسیتی غالب بر فضای اجتماعی ایران، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین پدیده های موجود در کنش های زبانی و غیر زبانی افراد، در میان مجلات عامه پسند، به عنوان بخشی از نگاه رایج بر مفهوم جنسیت، نمود یافته است. از آن جایی که به‌نظر می‌رسد ایدئولوژی گفتمان‌ جنسیتی حاکم، درصدد تزریق و بهره وری از نگاه جنسیتی خودساخته ...  بیشتر