نویسندگان

چکیده

زبان جنسیتی حاکم بر گفتمان جنسیتی غالب بر فضای اجتماعی ایران، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین پدیده های موجود در کنش های زبانی و غیر زبانی افراد، در میان مجلات عامه پسند، به عنوان بخشی از نگاه رایج بر مفهوم جنسیت، نمود یافته است. از آن جایی که به‌نظر می‌رسد ایدئولوژی گفتمان‌ جنسیتی حاکم، درصدد تزریق و بهره وری از نگاه جنسیتی خودساخته ای است که، تأمین کننده‌ی منافع اش باشد، و این امر خود را به شکلی قدرت مند، در هستی اجتماعی افراد القاء نموده است، لذا، ما برآن شدیم تا تأثیر و استیلای این خواست را، در ناخودآگاه ذهنی و گفتمان جنسیتی جامعه ی ایران، مورد تحلیل گفتمان قرار دهیم. در این راستا، برخی از داستان های موجود در مجلات عامه پسند فارسی منتشر شده در سال1386، با پشتوانه ی نظری برگرفته شده از دیدگاه میشل فوکو و روش شناسی نورمن فرکلاف، مورد تحلیل گفتمان قرار گرفته اند. در این پژوهش، یافته های هریک از متون، با مقوله های اساسی ای چون، سلطه، واژگونی و ناخودآگاه ذهنی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتیجه ی به دست آمده، حاکی از این است که، ذهنیت افراد جامعه، بخصوص زنان، تحت تأثیر ناخودآگاهی است که، حامل خواست گفتمان جنسیتی حاکم می باشد. لذا، آنها کنش هایی را در پیش می گیرند که، نه با خواست و باور خودشان، بلکه القاء گفتمان جنسیتی حاکم است که، از آن ها به عنوان ابزاری در جهت بازتولید وضعیت موجود، بهره می برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Reproduction of Gender Language in Persian Popular Magazines in Iran (Magazines Published during the Year 1386)

نویسندگان [English]

  • GHorban Ali Ebrahimi
  • Hasan Nasehi

چکیده [English]

The distinguished gender language of the dominant gender discourse in the social atmosphere of Iran, as one of the most influential phenomenon determining the linguistic and non-linguistic actions of individuals, has been appeared in the popular magazines. It seems that the ruling ideology of the dominant gender discourse is to construct and use the self-made gender view that preserves its interests. This view deeply exerts its impact on the individuals’ social identity, therefore, we are going to analyze the dominance and the effects of this concept in the subjective subconscious and gender discourse of the Iranian society. The present study exploits the theoretical point of view of Michel Foucault and Norman Fairclough’s methodological approach to discursively analyze the stories published in Persian popular magazines during the year 1386. So, the findings of each text were analyzed with regard to the basic concepts of dominance, subversion and unconscious mind. The results indicate that individual attitudes, especially among women, are influenced by the unconsciousness affected by the dominant gender discourse demands. Therefore, they don’t act according to their demands and beliefs, but in consistence with the ruling gender discourse which uses them as a tool to reproduce the current situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical discourse analysis
  • domination
  • Gender
  • reproducing gender language
  • unconscious mind