مقایسه ی درک نوای غیرعاطفی (زبانی) گفتار در دو جنس

کیوان زاهدی؛ حسن عشایری؛ فرشته رحیم زاده

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  توانایی های گفتاری مردان با زنان متفاوت است. هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت دو جنس در درک نوای غیر عاطفی (زبانی) گفتار است. این مطالعه به صورت مقطعی- مقایسه ای بر روی 50 نفر در دو گروه مرد و زن صورت گرفت. پاسخ هر یک از گروه های مورد بررسی به مجموعه آزمون های تهیه شده ثبت شد. محرک های مورد استفاده در این پژوهش، جملات غیرعاطفی (سوالی، امری و ...  بیشتر