مقایسه ی درک نوای غیرعاطفی (زبانی) گفتار در دو جنس

نویسندگان

چکیده

توانایی های گفتاری مردان با زنان متفاوت است. هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت دو جنس در درک نوای غیر عاطفی (زبانی) گفتار است. این مطالعه به صورت مقطعی- مقایسه ای بر روی 50 نفر در دو گروه مرد و زن صورت گرفت. پاسخ هر یک از گروه های مورد بررسی به مجموعه آزمون های تهیه شده ثبت شد. محرک های مورد استفاده در این پژوهش، جملات غیرعاطفی (سوالی، امری و خبری) بودند که به صورت معنی دار، بی معنی و فیلتر شده در 144 جمله توسط دو گوینده ی مرد و زن ضبط شده و برای آزمودنی ها پخش گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل صورت گرفت. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری در دو گروه زن و مرد در درک نوای زبانی جملات معنی دار وجود دارد. (P<0.05) مقایسه ی میانگین ها نشان می دهد که کارایی زنان در درک نوای زبانی گفتار بالاتر است. تفاوت بین دو گروه زن و مرد در درک نوای زبانی جملات بی معنی، معنی دار بود. (P< 0.05) مقایسه ی میانگین ها نشان می دهد که کارایی زنان در درک نوای زبانی بالاتر است. تفاوت بین دو گروه زن و مرد در درک نوای زبانی جملات صافی شده معنی دار نبود (P= 0.103). یافته ها، تمایز میان پردازش نوایی غیرعاطفی (زبانی یا دستوری) گفتار در جملات بی معنی را بین دو جنس نشان می دهد. این تفاوت نشان می دهد که در غیاب اطلاعات معنایی که قضاوت مبتنی بر اطلاعات نوایی است کارایی زنان بالاتر است. تفاوت منطقه ی بروکای راست و چپ در مردان بیشتر از زنان است و از آن جایی که منطقه ی بروکا علاوه بر تولید گفتار بر اساس مطالعات جدید دخیل در درک دستور پیچیده است می توان چنین استنتاج نمود که زنان به طور وسیع تری از بروکای دو طرف استفاده می نمایند که توانایی درک نوای زبانی بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Gender on Non-Affective Prosody

نویسندگان [English]

  • Keyvan zahedi
  • Hsan Ashayeri
  • Fereshteh Rahimzadeh
چکیده [English]

Human brain has been constructed to be different between male and female from structural and functional points of view. This research aims at the study of the difference between two genders in perception of non- affective (linguistic) prosody of speech. The present study is cross – sectional, whose subjects include 50 Iranians in two gender categories of male and female. The responses of each group to all tests are registered. The stimuli comprises 144 linguistic sentences (declarative, interrogative and imperative) in three categories of meaningful, non-sense and filtered types, which are recorded by two speakers, a man and a woman and presented to the subjects. Data analysis is carried out using statistical independent t-Test. The results indicate that there is a statistically significant difference between males and females in perception of non- affective prosody (P <0.005). The comparison of the mid-results also shows that women's efficiency in perception of non- affective (linguistic) prosody is more than men's. The mentioned result is the same for the non-sense stimuli. It means that women's efficiency in perception of non- affective prosody in none-sense sentences is also more than men's (P <0.005). Neither women nor men show a meaningful difference in perception of filtered sentences. (P= 0.103). Therefore, human females exhibit a higher level of efficiency in perceiving and responding to linguistic prosody.

کلیدواژه‌ها [English]

  • females.
  • Gender
  • non- affective (linguistic) prosody
  • Speech Perception