دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 148774، زمستان 1388 (فصلنامه زن در فرهنگ و هنر)