نگاه مؤلف کتاب تاریخ شاهی به شاه -زن

نویسنده

چکیده

جامعه ی ایران، جامعه ای مرد سالار بوده و در روابط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، سلطه‌ی مردان امری عادی و طبیعی تلقی شده و زنان اغلب از صحنه ی رسمی سیاست غایب بودند؛ ولی از آن جا که تعلق شاهان به خاندان سلطنتی و برگزیده در اولویت قرار داشت، فقط در شرایط خاص در صورت نبود فرزند ذکور بالغ، گاه حکومت زنان خاندان سلطنتی تحقق می یافت. به همین جهت کتب سیر الملوک نیز برای شاهان مرد تدوین شده است. سیر الملوک نویسان، بخصوص از قرن ششم هجری به بعد، ضمن تأکید بر این که زنان بندگان درجه ی دوم خداوند هستند و به لحاظ خرد و طبیعت، موجودیت مستقلی ندارند و هدف از آفرینش آنان منحصر به کارکردهای بیولوژیکی آنان در حفظ نسل است، با تقسیم بندی جامعه به دو بخش خصوصی و عمومی سعی کرده اند، زنان را در بخش خصوصی محصور نمایند. در چنین شرایطی مؤلف کتاب تاریخ شاهی، کتابی در زمینه ی آداب و قاعده ی ملک داری درباره ی حکومت یک شاه - زن، قتلغ ترکان، تألیف کرده است.
مقاله بر آن است تا ضمن بازنمایی دیدگاه سیرالملوک ها به زن، حکمت عملی مطرح در کتاب شاهی و تجربه تاریخی مؤلف آن را در زمینه ی آداب ملوک و آیین کشورداری و تعمیم آن به حکومت یک شاه زن، به عنوان اولین و شاید تنهاترین تجربه در این زمینه، و نکات مشترک و افتراق با سایر سیر الملوک ها و عوامل دخیل در تفاوت ها را که مسلماً به مسایل جنسیتی مربوط می شود، مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Author’s Attitude of the Book “ Tarikh-i-Shahi” on Women Kings

نویسنده [English]

  • Parvin Torkamany Azar
چکیده [English]

Iranian society was a patriarchal one in which men had normally the highest authorities in political, social and economic relations and women often were absent from the scene of the official policy. But, since the prior qualification of the king was his attachment to the royal origins and family, the female’s rule was practiced in the case of unavailability of the mature males. Thus, Seyr-Al Moluks have been published for men. Seyr-Al Moluk writers, specifically after the hejiri sixth century, believed that women are the second-class God’s servants and physically and rationally do not have an independent existence; moreover, they have been created just for biological functions in generation production. Therefore, Seyr-Al Moluk writers divided society into the private and the public spheres and considered women in the private one. The author of Tarikh- I- Shahi wrote a book on the customs and the sovereignty of a woman king called Qutlugh Tarkan. This article presents the viewpoint of Seyr- Al Moluks on women. In addition, the phronesis described in the Tarikh- I- Shahi and the author’s historical experience about the principles and the standards of kingdom in a woman’s administration, as the first and perhaps the only experience is analyzed. Furthermore, Tarikh-I-Shahi is compared to the other Seyr-Al Moluks to examine the differences and the factors related to gender issues. Key words: seyr-ol moluk, phronesis, Tarikh-i-Shahi, Qutlugh Tarkan, Qara-khitai, king- woman. point of view regarding all issues. Regarding permission in marriage the legal dimension is considered and not the canonical dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescence
  • Coupling
  • Guardianship
  • Immature
  • Maidenhood
  • maturity
  • Permission