نمود زبانی تمایلات فمینیستی در رمان خوشه های خشم

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

چکیده
  در این مقاله، در پی آنیم تا دریابیم که آیا جان اشتاین بک که در زمان اوج فعالیت های فمینیسم در غرب می زیسته است، تحت تأثیر این فعالیت ها قرار گرفته است و کمکی در جهت پیش برد این جریان انجام داده است یا خیر؛ تا با مطالعه ی نتایج حاصل از بررسی رمان خوشه های خشم و بررسی تاریخچه ی فمینیسم در غرب دریابیم جنبش زنان در پی رسیدن به چه چیزی بوده ...  بیشتر