نمود زبانی تمایلات فمینیستی در رمان خوشه های خشم

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، در پی آنیم تا دریابیم که آیا جان اشتاین بک که در زمان اوج فعالیت های فمینیسم در غرب می زیسته است، تحت تأثیر این فعالیت ها قرار گرفته است و کمکی در جهت پیش برد این جریان انجام داده است یا خیر؛ تا با مطالعه ی نتایج حاصل از بررسی رمان خوشه های خشم و بررسی تاریخچه ی فمینیسم در غرب دریابیم جنبش زنان در پی رسیدن به چه چیزی بوده است و چه کسانی در پیش برد این جریان، کمک کرده اند. برای یافتن پاسخی برای این پرسش ها، از دیدگاه های زبان شناختی استفاده نموده ایم. در زبان شناسی اعتقاد بر این است که نویسنده، بر اساس معرفت زمینه ای که دارد، از ساخت های خاص، واژگان و اصطلاحات خاصی در گفتار یا نوشتار خویش استفاده می کند که با بررسی نوشتار یا گفتار وی و استخراج این واژگان و ساخت های گفتمان مدار، می توان به معرفت زمینه ای وی که بیان گر تجربه های قبلی، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی وی می باشد دست یابیم. بر این اساس، در این مقاله، پس از بررسی واژگان و ساخت های مورد استفاده در این رمان، به این نتیجه رسیدیم که جان اشتاین بک نیز از نویسندگان روشن فکری بوده است که در جهت برقراری عدالت در جامعه می کوشیده است و در رمان خویش، سعی در نشان دادن توانایی های زنان و جایگاه ناعادلانه ی آنان در جامعه دارد. هم چنین پس از بررسی تاریخچه ی فمینیسم و بررسی تصویر تمام نمای آن که در رمان خوشه های خشم منعکس شده است به این نتیجه رسیدیم که جنبش زنان، نه تنها در پی رساندن زنان به حقوق خویش می باشد، بلکه در پی این بوده است که عدالت اجتماعی در جامعه حکم فرما باشد و از این رو، نه تنها زنان در جبهه ی فمینیسم می کوشیدند، بلکه طبقه ی کارگر، مردان، نویسندگان و هر انسان روشن فکری که در پی برقراری عدالت در جامعه بوده است، در راستای تحقق آن تلاش می کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lingual Outlook of Feminism Tendency in Grapes of Wrath

نویسندگان [English]

  • shahla sharifi
  • leila erfaniyanGhonsoli
چکیده [English]

Along history, women were under hard afflicting oppressions and injustices. The rights women benefit today, is the result of the struggle of great people who did hard attempts for women’s rights. On this way, not only were women after social equality, but also some men worked following the same goal. So, the present paper considers the feministic opinions of John Stein Beck, the male worldwide famous writer. Beck’s canonical novel The Grapes of Wrath is analyzed by content to examine the significance of women’s rights and social roles in the writer’s world view. The process of the establishment of the feminist tendencies in the western societies and the importance of the women’s social roles are finally depicted to be two Beck’s priorities in his The Grapes of Wrath.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminism
  • Feminist tendencies
  • John Stein Beck.
  • The Grapes of Wrath