دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 187600، تابستان 1389 (زن در فرهنگ و هنر)