دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1389 (زن در فرهنگ و هنر)