موقعیت اجتماعی و فرهنگی زن در تمدن عیلام

نویسنده

چکیده

: بینش مذهبی انسان ابتدایی نمی توانست جز در «اصل مادینه هستی» قدرت های برتر آسمانی و زمینی را تجسم عینی بخشیده و بدان اقتدا کند. هر یک از جوامع کهن بر گرد نماد یا نمادهایی از اصل مادینه ی هستی که منشاء و مبنای بزرگ مادر اولیه است حلقه می زدند و آن را می پرستیدند. اندیشه ی مذهبی انسان باستانی در تحولات بعدی سرانجام به مرحله ای انجامید که در آن مرحله پرستش خدایان متعدد با صورت ها و اندام های انسانی پذیرفته شد. تاریخ ایران شاهد درخشش جایگاه زن در برهه های مختلف بوده است. زنان در ادوار مختلف نگهبان آتش، مخترع و سازنده ی ظروف سفالین، یابندگان نباتات، آزمایش کننده ی کشت و زرع، اداره کننده ی قبیله و در عین حال سلسله زنان زنجیر اتصال خانواده بوده است. آن ها با ساختن سفال به علم شیمی، هنگام رشتن و نخ تابی به علم فیزیک و از راه نساجی به علم مکانیک آشنا شدند. پژوهش در خصوص مقام و جایگاه زن در تمدن عیلام از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا ایرانی ها بخش عمده ای از فرهنگ و تمدن خود را از عیلام گرفته اند. مضافاً به این که «اصل مادینه هستی» در مرکز اندیشه ی مذهبی عیلامیان قرار داشته و خدایان مادینه در جرگه خدایان اصلی بوده اند. در تفکر حقوقی عیلامی، زن جایگاه انسانی و به حق خود را داشته و هرگز به نام «فرودست» در مقام خواهان یا خوانده دعاوی ظاهر نشده است. علاوه بر آن، کلیه آراء حقوقی نیز به نام خدایانی ظاهر شده که در غالب موارد جنسیت زن داشته اند. در جامعه ی عیلام شهادت زنان مانند مردان مورد قبول بوده و نام زنان در همه گزارش های قضایی به عنوان شهود به چشم می‌خورد. زن در زمان عیلامی ها اهمیت زیادی پیدا می کند تا جایی که شیروکدوه یکی از پادشاهان سلسله اپارتی (اپرتی) مادر خود را به عنوان سوکال شوش منصوب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Socio-Cultural Conditions of Women in Elamite Civilization

نویسنده [English]

  • Abolghasem Dadvar
چکیده [English]

Primitive religious belief could not have conceptualized earthly and heavenly power objectively except in the feminine principal of existence. All ancient societies moved around one or more symbols which stood as the origin and source of the primitive mother and worshiped it. Subsequent changes and developments led to the worship of multiple gods with human shapes and body.The history of Iran shows that at different times women have held lofty positions. Women were the keepers of the fire, inventors and makers of pottery, finders of plants, experimenters of farming, and administrators of tribes. Women have also been the link between families. By making pottery they learnt chemistry, by spinning they understood physics, by weaving they became familiar with mechanics. Research about the position and status of women in Elamite civilization is of importance as Iranians have adapted large parts of their culture and civilization from Elam. In particular as the feminine principal of existence stood at the center of Elamite religious beliefs so goddesses were among the predominant gods. According to Elamite legal thoughts women had their own rights and positions and as plaintive they never appeared in an inferior rank. In all legal judgements there are names of gods who have mainly female genders. In Elamite society the testimony of women was acceptable and women's names in judicial reports bares witness to this fact. It was due to the high position of womens that the king Shiro Kadooh appointed his mother Susa's Sukkal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elaheh Mother
  • goddess
  • Ilam
  • woman