سیمای زن در رمان های برگزیده ی محمد محمد علی با تأکید بر نقد ادبی فمینیستی

نویسندگان

چکیده

نقد ادبی فمینیستی، یکی از انواع روی کردهای نقدی است. منتقدان این نحله ی فکری معتقدند بر ادبیات، هنجارهای مردانه حاکم است و تجربیات، خواست ها، علایق و عواطف زنان در زیر نقاب این هنجارها رنگ باخته و بی اهمیت جلوه داده شده اند، لذا قصد دارند تا با بررسی و تحلیل دوباره ی آن با نگرشی دیگرگونه این سنت های ادبی مردسالارانه را آشکار سازند تا از این طریق بیان دارند که چگونه متون ادبی از تمایزات جنسی در یک فرهنگ حمایت می کنند. در این مقاله، سه رمان از رمان های محمد محمدعلی با گرایش نقد فمینیستی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سعی شده تا با استفاده از فاکتورهای مهمی از جمله مردسالاری، تبعیض جنسی، خشونت علیه زنان و... با استناد به کتب جامعه-شناسی و فمینیستی، به نقد و بررسی این آثار پرداخته شود. از بررسی این رمان ها مشخص گردید که وضعیت زنان در رمان های محمدعلی به تدریج بهبود می یابد و روابط شان با اجتماع پیچیده تر می گردد. درون مایه های کشف هویت و خودشناسی و نیز تقابل دو نسل که از مهم ترین بن مایه های رمان های محمدعلی است، به خوبی سیر تدریجی بهبود وضعیت زنان را در این داستان ها به نمایش می گذارد و بررسی این رمان ها از ابتدا تا انتها، جهت گیری های خاص نویسنده را به سمت نگارش داستانی بر مبنای دیدی مثبت نسبت به زنان آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Woman’s Image in the Mohammad Mohammad Ali’s novels The Hidden Image, Drenched Believes of a Dead Man, Tahmine’s Tale through the Feminist Literary Criticism

نویسندگان [English]

  • maryam hoseini
  • faranak jahanbakhsh
چکیده [English]

The feminist literary criticism is a kind of criticism which deals with the masculine works and unveils the gynophobia of literary system. This school of thought believes that the masculine norms rule over literature and feminine experiences, desires, interests and emotions have turned pale and have been shown unimportant under these norms. So, the feminist literary criticism intends to reveal these masculine literary traditions by studying and analyzing texts from a gyno-oriented view to express how literary texts support gender distinctions in culture. This article criticizes three novels written by Mohammad Mohammad-Ali with a feminist approach emphasizing the significant factors such as the male chauvinism, sexual discrimination, violence, etc against women exploiting the documentary method. Women's status in Mohammad-Ali's novels gradually improves and their social relations become more and more complicated. Themes of identity exploration and self identification and also reciprocity of generations, which are amongst the most important themes of Mohammad-Ali's novels, well depict women’s gradual improvements in these stories and reveal specific approaches of the author base of a gyno-oriented view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drenched Believes of a Dead Man
  • Feminist literary criticism
  • Mohammad-Ali.
  • Tahmine's Tale
  • The Hidden Image