جنسیت و رابطه ی آن با مقبولیت و شفافیت واژگان نو: بررسی موردی واژگان عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی میزان مقبولیت و شفافیت شماری از پرکاربردترین واژه های عمومی مصوب فرهنگستان پرداخته است. میزان مقبولیت و شفافیت با توجه به متغیر جنسیت دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفت (با این فرض که میزان مقبولیت و شفافیت این واژگان در یک گروه بیشتر از گروه دیگر است). پس این گونه فرض شد که میزان مقبولیت و شفافیت واژگان در خانم ها بیشتر از آقایان است. جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از ?? تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان (شامل ?? نفر دانشجوی دختر و ?? دانشجوی پسر) بوده که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان مقبولیت و شفافیت واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خانم ها بیشتر از آقایان است اما این مقدار چشم گیر نمی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender and its Relation to Acceptability and Transparency of Neologisms: A Case Study of General Words Approved by Academy of Persian Language and Literature

نویسندگان [English]

  • saeed ketabi
  • mahdi aghili
  • marjan abolhasani
چکیده [English]

This study investigates the extent of acceptability and transparency of some of the Academy of Persian Language and Literature (APLL) coined terms (neologisms) compared to that of the borrowed words. It also sought to see if there were any relationships between the genders of participants and the extent of acceptability and transparency of the coinages. It was, thus, hypothesized that the coinages were more acceptable and transparent to female participants. To conduct the study, 60 male and female students (31 males and 29 females) were randomly selected. In order to collect the data, a questionnaire was administered. The results of data analysis indicated that the coinages were more acceptable and transparent to female participants although the differences between the two groups were not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academy of Persian Language and Literature (APLL).
  • acceptability
  • Gender
  • neologism
  • transparency