بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان (1375تا1384)

شهرام پرستش؛ فائزه ساسانی خواه

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1389

چکیده
  در این مقاله در پی چگونگی بازنمایی زنان در دوره ی اصلاحات (1384تا1375) از طریق رمان های به نگارش درآمده توسط زنان هستیم. مهم ترین ویژگی برخی از آثار تولیدشده در این دوران، گفتگوی درونی راوی با خود است. از آن جایی که چنین عنصری در ادبیات ایران نوظهور است درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم زنان در این دسته از رمان ها چگونه بازنمایی می شوند؟ فرکلاف ...  بیشتر