اندیشه و جایگاه زن در عرص? هنر جدید با نظری بر آثار باربارا کروگر و عکاسی تألیفی

علیرضا بهارلو؛ صدیقه آقایی؛ ابوالقاسم دادور

دوره 3، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 25-38

چکیده
  در میان جنبش هایی که در سد? بیستم در غرب از جایگاهی کلیدی و تعیین کننده در عرص? تفکر حاکم برخودار هستند و از پایدارترین نهضت های هنریِ موضوع گرا تلقی می شوند، می توان از جنبش هنری فمینیسم نام برد که هنرمندانِ آن، اصولاً در جهت زیر سؤال بردن ساختار هویت هنری در رابطه با جنسیت حرکت می کنند. در چنین دوره ای، در عالم هنر- که بستری برای بروز ...  بیشتر

موقعیت اجتماعی و فرهنگی زن در تمدن عیلام

ابوالقاسم دادور

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1389

چکیده
  : بینش مذهبی انسان ابتدایی نمی توانست جز در «اصل مادینه هستی» قدرت های برتر آسمانی و زمینی را تجسم عینی بخشیده و بدان اقتدا کند. هر یک از جوامع کهن بر گرد نماد یا نمادهایی از اصل مادینه ی هستی که منشاء و مبنای بزرگ مادر اولیه است حلقه می زدند و آن را می پرستیدند. اندیشه ی مذهبی انسان باستانی در تحولات بعدی سرانجام به مرحله ای انجامید که ...  بیشتر