بررسی جایگاه زن در تاریخ بیهقی و مقایسه ی آن با برخی کتب منثور

عبدالرضا سیف؛ مونا بابایی؛ زینب زرهانی

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1 ، دی 1389

چکیده
  در مقاله ی حاضر با توجه به ویژگی ها و صفاتی که در برخی از کتب معروف منثور (قرن 5 تا 7)، برای زنان برشمرده اند به بررسی شخصیت و جایگاه اجتماعی زنان در آن دوران پرداخته شده و سعی بر دست یابی به شناختی مستند از چهره و سیمای زن در اوضاع و شرایط اجتماعی آن روزگار است.  بیشتر