درآمدی بر تاریخچه ی مطالعات زنان در باستان شناسی

کمال الدین نیکنامی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ مریم دژم خوی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1389، ، صفحه 5-17

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تحولات دانش باستان شناسی در نیمه دوم قرن بیستم می پردازد. در این زمان تحت تأثیر جنبش های آزادی زنان و تحولات انجام شده در سایر علوم انسانی و اجتماعی مطالعات زنان به صورت یک دغدغه مطالعاتی وارد قلمرو مطالعات باستان شناسی شد. نگارش حاضر به بررسی سیر تاریخی شکل گیری و تحول رویکردهای مطالعات زنان در دانش باستان شناسی، ...  بیشتر