نابرابری های جنسیتی و طبقاتی در اندیشه ی پروین اعتصامی

ابوالفضل ذوالفقاری؛ مسلم میرزایی

2،، شماره 3 ، اسفند 1389، ، صفحه 19-35

چکیده
  پروین اعتصامی شاعری است که از دوران نوجوانی با بهره گیری هنرمندانه از نظم و ادبیات فارسی، به انتقاد از شرایط موجود و بیان کاستی های جامعه خویش می پردازد، دیوان اشعارش به عنوان تنها یادگار از او، سرشار از مناظره ها، تمثیل ها و کنایه ها با مضامین اجتماعی است. در این مقاله به بررسی جامعه شناختی نابرابری های اجتماعی و طبقاتی از نگاه پروین ...  بیشتر