جایگاه زن در ادبیات نمایشی دفاع مقدس از دید نظریه فمینیستی

مهدی حامدسقایان؛ میثم مطهری

2،، شماره 3 ، اسفند 1389، ، صفحه 77-96

چکیده
  نظریه فمینیسم به عنوان یکی از نظریه های مطرح عصر حاضر، تلاش دارد مطالعات جهان پیرامون خود را در معرض پرسشی اساسی قرار دهد: «درباره زنان چه می دانیم؟» از درون این پرسش سوال های مهم دیگری مطرح می شود: موقعیت زنان چگونه است؟ و زنان در این موقعیت ها، چه تأثیری دارند و چه می کنند؟ در این مقاله به نقد و بررسی ادبیات نمایشی دفاع مقدس با تأکید ...  بیشتر