تحولات نماد الوهی فرشته با الهام از نقش فروهر و بُن مایه سیمرغ

اسفندیار اختیاری؛ آزاده پشوتنی زاده؛ رامین اخوی جو

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 5-23

چکیده
  در هنر ایرانی، همواره حضوری از نیروی مافوق طبیعی در قالب تصاویر طبیعی رخ می‌نماید و همواره جهان خاکی آدمیان را با ماوراء آن پیوند داده است. این هدف جز با تعمق بر دو کهن الگوی فروهر و سیمرغ در به ظهور رسانیدن نماد فرشته محقق نخواهد شد. در این تحلیل، سعی بر آن است، تا با گردآوریهای اسنادی و کتابخانه ای به تحلیل و توصیف موضوع اقدام نموده ...  بیشتر