تحولات نماد الوهی فرشته با الهام از نقش فروهر و بُن مایه سیمرغ

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس موسیقی

چکیده

در هنر ایرانی، همواره حضوری از نیروی مافوق طبیعی در قالب تصاویر طبیعی رخ می‌نماید و همواره جهان خاکی آدمیان را با ماوراء آن پیوند داده است. این هدف جز با تعمق بر دو کهن الگوی فروهر و سیمرغ در به ظهور رسانیدن نماد فرشته محقق نخواهد شد. در این تحلیل، سعی بر آن است، تا با گردآوریهای اسنادی و کتابخانه ای به تحلیل و توصیف موضوع اقدام نموده و در ادامه به ریشه‌یابی نقش فرشته در کهن‌الگوی فروهر و سیمرغ پرداخته و با استناد به آیات و روایات مذهبی، به توجیه مناسبی در جهت شکل‌گیری فرم ‌ظاهری فرشته به صورت انسان بالدار دست بیابیم. نگارندگان بر این باورند که نقش فرشته در هنرهای ایران، دارای رابطه معنادار بصری و معنوی محکمی با نقش فروهر و سیمرغ است؛ عناصر زنانه (تأنیث) در الگوی تصویری فرشته با بنیان‌های روانشناختی و زیربنای تاریخی در آمیخته و ریشه هایی بس عمیق در گوهر هنر و فرهنگ ایران دوانیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Course of Angeles’ Divinity Image Inspired by Fravahr Pattern and Phoenix Subject

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Ekhtiary 1
  • Azadeh Pashootanizadeh 2
  • Ramin Akhavijo 3
چکیده [English]

There is always a spiritual & intellectual power in Persian art which connects our world with supernatural world. Our deeds will be evaluated in the presence of GOD by angels or Angles’ patterns coming from the other Persian archetype that had intellectual power and we named it: Farvahr.
This research is tries to find and analyze the roots of angel shapes in the form of Farvahr archetype, with the help of holy Verses & religious stories as document for proving the reason for its human shape with two wings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angel’s Pattern
  • Farvahr’s Pattern
  • Female Element