دوره و شماره: دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 5-133 (1) 
1. تحولات نماد الوهی فرشته با الهام از نقش فروهر و بُن مایه سیمرغ

صفحه 5-23

اسفندیار اختیاری؛ آزاده پشوتنی زاده؛ رامین اخوی جو


7. نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین

صفحه 95-113

عزت ملاابراهیمی؛ زینب نریمانی؛ نازی قنبری