شکل‌گیری مبانی «نظام الگوی مصرف»، «انتخاب نیاز» و «جنسیت»

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 عضو هیأت علمی گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقاله حاضر موضوع کلی «جنسیت و مصرف» را با توجه به مبانی فلسفی آن و روند پیدایش الگوی مصرف طرح نموده است، نویسندگان مقاله معتقدند که الگوی مصرف دارای سه مرحلة مرتبط و هماهنگ در تولید، توزیع و مصرف بوده و نحوة شکل‌گیری مصرف بر مبنای «تولید نیاز» و رابطة آن با «ارضاء نیاز» در قالب یک نظام هدفمند و با جهت مشخص است. در این راستا، طرح تحقیقاتی در گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع رابطة جنسیت با نظام نیاز و ارضاء انجام شده است، روش تحقیق کیفی از طریق مصاحبه و در مرحلة دوم، یافته‌های کیفی، با روش پیمایشی به آزمون گذاشته شده است، جامعه آماری طرح شامل طیف متناسب از زنان و مردان بر اساس سن و تحصیلات به‌شکل تصادفی شهر تهران می‌باشد. مهمترین نتیجه تحقیق حاضر اثبات رابطة بین نیاز و ارضاء نیاز و وجود تفاوت مشخص بین زن و مرد در انتخاب نیاز، منبع تولید نیاز و راه های ارضاء نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of Basics in “a Consumption Model System”, “need selection”, and “gender”

نویسندگان [English]

  • Sorayya Maknoon 1
  • Zohreh Ataei-Ashtiani 2
چکیده [English]

The article proposes a general subject matter “gender and consumption”, considering the philosophical basis of the subject, and the process involved in constructing a consuming model. The authors believe a consuming model has three related, harmonious stages in production, distribution, and consumption. The formation of consuming is based on foundation of “need production” and it’s relation to “need fulfillment”, in a determined and targeted System. In this regard, a research study was conducted in Women Studies Department of the Institute for Humanities and Cultural Studies to find out the relation of gender to need-fulfillment system .The qualitative method involved interviews and in later stage, testing the results using a survey method. The population included a ratio of men and women in Tehran, selected randomly according to their age and education level. The most important results of the research was the proof of the relation between “need and fulfillment of need”, and the proof of an obvious difference between sexes in: selecting the need, source of need production, and the ways needs are satisfied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption model.
  • gender differences
  • relation of need and satisfaction