شکل‌گیری مبانی «نظام الگوی مصرف»، «انتخاب نیاز» و «جنسیت»

ثریا مکنون؛ زهره عطائی آشتیانی

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 55-74

چکیده
  مقاله حاضر موضوع کلی «جنسیت و مصرف» را با توجه به مبانی فلسفی آن و روند پیدایش الگوی مصرف طرح نموده است، نویسندگان مقاله معتقدند که الگوی مصرف دارای سه مرحلة مرتبط و هماهنگ در تولید، توزیع و مصرف بوده و نحوة شکل‌گیری مصرف بر مبنای «تولید نیاز» و رابطة آن با «ارضاء نیاز» در قالب یک نظام هدفمند و با جهت مشخص است. در این راستا، طرح تحقیقاتی ...  بیشتر