جایگاه عقل در مسئولیت اخلاقی زنان با تکیه به منابع روایی

فهیمه فرهمندپور؛ مرضیه معماری

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 115-133

چکیده
  در ظاهر برخی روایات، بهره مندی کامل زنان از موهبت عقل مورد تردید قرار گرفته و این سئوال اساسی را موجب گردیده که آیا در اندیشه معصومین (علیهم السلام) زن دارای نقیصه ذاتی در عقل است یا شرایط زمان و محیط تربیتی در این خصوص تأثیر دارد؟ از آن جا که کمال عقل از جمله شرایط احراز مسئولیت اخلاقی شمرده شده است، موضوع از آن جهت برای زنان اهمیت می ...  بیشتر