خوانش مخاطبان سریال های شبک? ماهواره ای فارسی وان: مورد تماشاگری ویکتوریا

محمد رضایی؛ مونا کلانتری

دوره 3، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 5-24

چکیده
  در این مقاله سعی کردیم خوانش زنان ایرانی از سریال پربینند? ویکتوریا را بررسی کنیم. بر اساس نظریه های مخاطب فعال، به ویژه مصرف بین فرهنگی، مصرف رسانه ای با تکیه بر زمین? فرهنگی و اجتماعی، مخاطب به نحوی چندجانبه تعیین می شود. این تحقیق با روش کیفی و تکنیک مصاحب? عمیق، در میان30 نفر از زنان صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که تماشای این سریال ...  بیشتر