خوانش مخاطبان سریال های شبک? ماهواره ای فارسی وان: مورد تماشاگری ویکتوریا

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی/ مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله سعی کردیم خوانش زنان ایرانی از سریال پربینند? ویکتوریا را بررسی کنیم. بر اساس نظریه های مخاطب فعال، به ویژه مصرف بین فرهنگی، مصرف رسانه ای با تکیه بر زمین? فرهنگی و اجتماعی، مخاطب به نحوی چندجانبه تعیین می شود. این تحقیق با روش کیفی و تکنیک مصاحب? عمیق، در میان30 نفر از زنان صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که تماشای این سریال نوعی اشتیاق مفرطی را پدید آورده است که می توان از «پیدایش تماشاگری شیفته» سخن گفت. افزون براین، تماشاگران زن این سریال، نقش ویکتوریا (قهرمان زن داستان) را مقتدر و مستقل تعبیر کرده اند. نمایش زن مقتدر حس خوشایندی از تماشای این سریال را برای آن ها تداعی کرده است. یافته ها نشان دادند، همذات پنداری مکانیسم قدرتمندی در فرایند تماشای این سریال است. وضعیت واقعی زندگی زنان تماشاگر با متن تصویری، مقایسه و موضوع مجادله تماشاگران است. این فرایند سبب شده تا خوانشی فعالانه حول قضاوت ها و انتظارات از نقش زنانه براساس نمایش نقش ویکتوریا در این سریال شکل گیرد. تأهل، اشتغال و رشت? تحصیلی متغیرهایی هستند که در نوع چنین خوانش هایی مؤثر است. افزون بر این، ما در این مقاله استدلال می کنیم که «مقایسه ما و دیگری» وجه مسلط در خوانش ویکتوریا در بین زنان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpreting Farsi 1: The Case of Victoria and Iranian Women

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezaee 1
  • Mona Kalantari 2
چکیده [English]

In this article we examine how Iranian women put an interpretation on Victoria, a very popular satellite TV series on Farsi One channel. Based on Active Audience Theory especially Cross-cultural Consumption, audiences consume media texts in different manners. By using qualitative method and in depth interviews with 30 women, we try to show that watching Victoria series produces a kind of excessive enthusiasm that leads to the emergence of “Love of Watching” or “Watchophilia”. Moreover female audiences of this TV series interpret Victoria’s role (the heroine) as independent and assertive. Presenting an assertive woman filled the female audience with delight. Findings showed that having empathy with the heroine is a strong mechanism in watching TV series. Comparing real conditions of female viewers’ lives with visual text is subject to controversy among them. This process has led to the formation of an active reading around judgments about feminine roles and expectations from it based on show of Victoria’s role. Family, occupation and educational major are variables effective on this kind of reading. Moreover we will try to argue that “drawing comparisons between the viewers and the characters” is the dominant aspect in reading Victoria series among Iranian women

کلیدواژه‌ها [English]

  • active audience
  • intercultural consumption
  • Iran
  • Victoria TV series
  • women’s reading