دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمین? سیه مال ، ساز? پرتابل ایل

عبدالحمید پاپ زن؛ نشمیل افشارزاده

دوره 3، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 39-56

چکیده
  سیاه چادرهای عشایری نماد طراحی درون زا برای معیشتی پایدار و استفاده ای بهینه از ظرفیت های بوم آورد برای دستیبابی به اهداف الگوی زیستی کارآمد کوچندگی است. این معماری اصیل و این ابتکار قومی، به مثابه بخشی از میراث معنوی ایل ها و عشایر شایست? ثبت و نگاهداری است، اما متأسفانه این ساز? اصیل و دانش مرتبط با آن در معرض تهدید جدی است. پژوهش حاضر ...  بیشتر