دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمین? سیه مال ، ساز? پرتابل ایل

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

سیاه چادرهای عشایری نماد طراحی درون زا برای معیشتی پایدار و استفاده ای بهینه از ظرفیت های بوم آورد برای دستیبابی به اهداف الگوی زیستی کارآمد کوچندگی است. این معماری اصیل و این ابتکار قومی، به مثابه بخشی از میراث معنوی ایل ها و عشایر شایست? ثبت و نگاهداری است، اما متأسفانه این ساز? اصیل و دانش مرتبط با آن در معرض تهدید جدی است. پژوهش حاضر که با هدف مستندسازی دانش بومی زنان عشایر کوچند? ایل کلهر در زمین? سکونت گاه های عشایری است در راستای ثبت و نگهداری این میراث، طی مطالعه ای که دارای رویکرد کیفی بود، با استفاده از تکنیک گروه های متمرکز و روش ارزیابی مشارکتی روستایی در فصل بهار در میان بند ایل مذکور، حوز? جغرافیایی شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه، به اجرا درآمد. نتایج با استفاده از تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس طبیعت تحقیق کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. یافته‌ها نشان می دهد سکونت گاه های عشایر به سیه مال و کولا قابل تقسیم اند که سیاه چادر خود دارای تقسیم بندی فضای داخلی به «لا ژنان» ، «دیواخان» و... است و فضای خارجی به «په چیه» و«کولانه» است که شرح آن به تفصیل در پی می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Black Tents”: What a Nomad Woman from Kalhor Believes to be Portable Structures of the Tribe

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Papzan 1
  • Nashmil Afsharzadeh 2
چکیده [English]

The aim of this study is to study the nomad women's indigenous knowledge of housing in tribes of Kalhor Kalhor. The study was a done by qualitative approach, using participatory methods PRA, and focus groups in the Gilan e Gharb city of Kermanshah province. The results were analyzed by content analysis. Purposeful sampling was used for data collection. Findings from real-life context of tribes show that black tents (Sy?mall) and Kolas are divisible by the space of the black tents divided into internal and external parts. The details come in the following article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalhor tribe
  • Nomad
  • portable structure
  • Qualitative research
  • woman