جایگاه زن در تمدن فراعنه با تأکید بر نتایج باستان شناسان? دور? امپراطوری جدید (1000-1500 ق.م)

بهاره جواهری

دوره 3، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 97-118

چکیده
  پروفسور ژان یویوت، یکی از بزرگترین مصرشناسان فرانسه می گوید: «شاید به خلاف آنچه خود مصری ها می پندارند، خاستگاه همه چیز در مصر نباشد، ولی باید بپذیریم که حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح، مصر?1? از سرزمین های همسایه اش بسیار پیشرفته تر بوده است. نشانه های ماندگار، شاهکارهای معماری و آثار هنری به جا مانده از آن، از ورای قرن ها به دست ما رسیده ...  بیشتر