بازتاب رنج های زن عرب در رمان های هیفاء بیطار

شهریار نیازی؛ سمیه آقاجانی یزدآبادی؛ یداله ملایری

دوره 3، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 119-131

چکیده
  این پژوهش در پی نمایان ساختن رنجهای زن عرب در رمانهای «هیفاء بیطار»، نویسند? سرشناس سوری است. این نویسنده در نوشته های خویش ـ روی هم رفته ـ هم? دوره های زندگی زن عرب از نوجوانی و جوانی تا میانسالی را نشان می دهد. پژوهنده می کوشد رنجهای شخصیتهای زن را در رمانهای این نویسنده سوری بکاود. می توان گفت صدای زن تحصیلکرد? ناکام در سپهر زناشویی، ...  بیشتر