بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن الگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهره صفارزاده

صغری سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف؛ نسرین موسی وند

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، ، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24396

چکیده
  آنیما و آنیموس دو کهن الگوی بسیار مشهور در ادبیات فارسی هستند که ابتدا توسط روان شناسانی چون یونگ مطرح شدند. این تصویر بارها توسط پژوهشگران در اشعار شاعران مختلف نمود یافته است. کهن الگوی آنیما نیم? زنانه در وجود مردان و آنیموس نیم? مردانه در وجود زنان است. این کهن الگو تحت تأثیر حضور مادر و پدر در وجود هر شخص شکل می گیرد و تحت شرایط اجتماع ...  بیشتر