نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

3 دانشجوی مقطع دکتری

چکیده

آنیما و آنیموس دو کهن الگوی بسیار مشهور در ادبیات فارسی هستند که ابتدا توسط روان شناسانی چون یونگ مطرح شدند. این تصویر بارها توسط پژوهشگران در اشعار شاعران مختلف نمود یافته است. کهن الگوی آنیما نیم? زنانه در وجود مردان و آنیموس نیم? مردانه در وجود زنان است. این کهن الگو تحت تأثیر حضور مادر و پدر در وجود هر شخص شکل می گیرد و تحت شرایط اجتماع و زندگی هر شخص می تواند دچار تغییر و تحول شود. یگانگی با این کهن الگو سبب نوعی تکامل خواهد شد. صفارزاده ناخودآگاه این تصویرها را در اشکال مختلف در اشعار خود بروز داده است. شکل گیری اولیه این تصویر در خانواده کاملاً مثبت است؛ اما در برخی شرایط نمود منفی این کهن الگو نیز دریافت می شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analising the whatness and howeness of appearance of ancient models Anima and Animus in Tahereh Saffarzadeh's poems

نویسندگان [English]

  • Soghra Salmaninejad Mehrabadi 1
  • Abdolreza Seif 2
  • Nasrin Mousavand 3

چکیده [English]

Anima and Animus are two ancient and very famous models in literature, which were first proposed by
Psychologists like Jung. This image has been repeatedly presented by researchers out of the poems of different poets. The ancient pattern Anima is a semi female part of men and Animus is the semi male part of women.
The formation of these ancient patterns is influenced by the mother and father and it may change depending on individual and social circumstances. A sense of oneness with the ancient model will lead in maturity of personality. Safarzadeh has unconsciously presented these images in his poems in different forms. The initial formation of the image in the family is very positive, but in some circumstances it may appear nagative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anima
  • Animus
  • Contemporary Poetries
  • Safarzadeh