تحلیل نمونه‌هایی از نقوش زنان بر سفال دوران اسلامی

سید هاشم Seied Hashem

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 63-82

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24750

چکیده
  موضوع تحقیق پیشِ رو، بررسی و تحلیل تعدادی از سفالینه‌های دوران اسلامی است که حاوی نقوش تزیینی زنان می‌باشند. هدف اصلی این مقاله، شناساییِ عوامل تعیین‌کنندة استفاده ‌از این نوع نقوش و پاسخ به سؤالات مهمی ‌از این قبیل است: نقوش زن بیشتر در کدامیک از مقاطع تاریخیِ هنر سفالگریِ دوران اسلامی ‌‌مشاهده می‌شود؟ این نقوش دارای چه ویژگی‌هایی ...  بیشتر