نقش سبک‌های دلبستگی در ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی فرزندان با توجه به وضعیت اشتغال مادر

معصومه masoumeh؛ راضیه Razieh

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 45-61

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24751

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابط? سبک‌های دلبستگی (دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) با ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی (نیاز به استقلال، شایستگی و مرتبط بودن) با توجه به وضعیت اشتغال مادران است. به این منظور 409 دانش‌آموز دبیرستانی به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای پاسخگویی به پرسشنام? سبک‌های دلبستگی شارپ و همکاران (1998، به نقل ...  بیشتر