مطالعۀ تفسیری بازنمایی زن در ضرب‏المثل‏های کُردی (مورد مطالعه: گویش سورانی ـ مُکریانی)

احمد محمدپور؛ جلیل کریمی؛ نشمیل معروف‏پور

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 65-83

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28512

چکیده
  این مقاله با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و نگاه امیک به مطالع? چگونگی بازنمایی‌‌ زن در ضرب‏المثل‏های کُردی می‌پردازد. با در نظر‌گرفتن دانش عامیانه در ‌فرآیند تولید معرفت، هدف تحقیق حاضر درک جایگاه زن در فرهنگ مردم کُرد با تکیه بر بخشی از ادبیات شفاهی یعنی ضرب‌المثل‌ها است. جامع? آماری مطالعه، ضرب‏المثل‌های‌کُردی با موضوعیت ...  بیشتر